Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTAS?YE SANAY? VE T?CARET A.?.( Sorumluluk Beyan? (Konsolide Olmayan) )----

***SERVE*** SERVE KIRTAS?YE SANAY? VE T?CARET A.?.( Sorumluluk Beyan? (Konsolide Olmayan) )

27 Ekim 2016 - 17:46 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTAS?YE SANAY? VE T?CARET A.?.( Sorumluluk Beyan? (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteli?i Konsolide Olmayan

?lgili ?irketler []
?lgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyan?

Yap?lan Aç?klama Düzeltme mi?
Hay?r (No)
Konuya ?li?kin Daha Önce Yap?lan Aç?klaman?n Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne ?li?kin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Say?s?

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
27/10/2016
Karar Say?s?
20
Sermaye Piyasas? Kurulu'nun "Sermaye Piyasas?nda Finansal Raporlamaya ?li?kin Esaslar Tebli?i'nin ?kinci Bölümünün 9. Maddesi Gere?inde Sorumluluk Beyan?

F?NANSAL TABLO VE FAAL?YET RAPORLARININ KABULÜNE ?L??K?N YÖNET?M KURULU'NUN 
KARAR TAR?H?:   27.10.2016
KARAR SAYISI:    2016.20
ERMAYE P?YASASI KURULU'NUN II-14.1.SAYILI "SERMAYE P?YASASINDA F?NANSAL RAPORLAMAYA ?L??K?N ESASLAR TEBL???"N?N ?K?NC? BÖLÜMÜNÜN 9. MADDES? GERE??NCE SORUMLULUK BEYANI
?irketimizin, Yönetim Kurulu ve Denetim Komitesi taraf?ndan onaylanm??, 01.01.2016-30.09.2016 dönemine ait Sermaye Piyasas? Kurulunun "Sermaye Piyasas?nda Finansal Raporlamaya ?li?kin Esaslar Tebli?i (Seri II-14.1)" uyar?nca Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartlar? Kurumu taraf?ndan yay?mlanan Türkiye Muhasebe Standartlar?/Türkiye Finansal Raporlama Standartlar? çerçevesinde ve mevzuata uygun olarak haz?rlanan, ara dönem Serve K?rtasiye Sanayi ve Ticaret A.?. finansal tablo ve dipnotlar? ile ara dönem faaliyet raporumuz ektedir.
a) 30.09.2016 tarihli ara dönem Serve K?rtasiye Sanayi ve Ticaret A.?. finansal tablo ve faaliyet raporunun taraf?m?zca incelendi?ini,
b) ?irketimizdeki görev ve sorumluluk alan?nda sahip oldu?umuz bilgiler çerçevesinde, ara dönem Serve K?rtasiye Sanayi ve Ticaret A.?. finansal tablolar?n ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçe?e ayk?r? bir aç?klama içermedi?ini ya da aç?klaman?n yap?ld??? tarih itibariyle yan?lt?c? olmas? sonucunu do?urabilecek herhangi bir eksiklik içermedi?ini,
c) ?irketimizdeki görev ve sorumluluk alan?nda sahip oldu?umuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlar?na göre haz?rlanm?? ara dönem Serve K?rtasiye Sanayi ve Ticaret A.?. finansal tablolar?n, ?irketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zarar? ile ilgili gerçe?i dürüst bir biçimde yans?tt??? ve faaliyet raporunun i?in geli?imi ve performans?n? ve konsolide olmayan finansal durumunu, kar?? kar??ya oldu?u önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yans?tt???n?,
beyan ederiz.
Sayg?lar?m?zla,
Cemalettin Do?an Onur ?engül
Yönetim Kurulu Ba?kan? Yönetim Kurulu Ba?kan Vekili            
Fehmi Ak?n         Taner Mirza
Ba??ms?z Yönetim Kurulu Üyesi ve Ba??ms?z Yönetim Kurulu Üyesi ve
Denetimden Sorumlu Komite Üyesi Denetimden Sorumlu Komite Üyesi
Say?m Engür
Mali ??ler Koordinatörü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/564400


BIST

-Foreks Haber Merkezi-