Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

17 Nisan 2018 - 10:53 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2017 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI KARARLARI TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 21.02.2018
Genel Kurul Tarihi 23.03.2018
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 22.03.2018
Ülke Türkiye
Şehir KONYA
İlçe SELÇUKLU
Adres KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. HOROZLUHAN MAHALLESİ, CİHAN SOKAK, NO:15 42300, SELÇUKLU / KONYA

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının Pay Sahipleri adına Toplantı Başkanlığı tarafından imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - 2017 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
4 - 2017 yılı Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporlarının okunması.
5 - 2017 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.
7 - Yönetim Kurulu'nun üye sayısının belirlenmesi, Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti.
8 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilmiş olan ücretlendirme esasları hakkında bilgi verilmesi.
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
10 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı uyarınca yönetim kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim şirketi seçiminin değerlendirilmesi, onaylanması.
11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395-396. maddelerinde belirtilen iznin verilmesi.
12 - Şirketin "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi ve 2017 yılı karının dağıtımı konusunda Yönetim Kurulu'nca teklif edilen kar dağıtım önerisi hakkında karar alınması.
13 - 2017 yılı içinde yapılan tüm bağış ve yardımların tutarı ve yararlanıcıları ile politika değişikleri hakkında bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılabilecek bağışlar için Yönetim Kurulu tarafından teklif edilen üst sınırın Genel Kurul onayına sunulması.
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2017 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi.
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Şirketimizin 2017 yılı içinde üçüncü kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
16 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya şirketin ve bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması, ayrıca 2017 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmesi.
17 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Konya Cimento A.S. 2017 Genel Kurul Davet Gundem Vek.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 23.03.2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu gündem maddelerinin tümü üzerinde yapılan görüşmeler ve oylamalar neticesinde özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır:
-Kar Dağıtımı Hakkında
Ödenmiş sermayenin brüt %660'u olan 32.164.704 TL'nin ortaklarımıza brüt kar payı olarak dağıtılmasına, stopaja tabi olan kar paylarından %15 stopaj yapılmak suretiyle ödenmiş sermayenin net %561'i oranında ortaklarımıza nakit kar payı olarak dağıtılmasına ve dağıtıma 22 Mayıs 2018 tarihinden itibaren başlanılmasına, karar verilmiştir.
-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi hakkında
Yönetim Kurulu üyeliklerine 1 yıl süreyle, Mehmet DÜLGER, Philippe Daniel LATOURNARIE, Guy SIDOS, Jacques MERCERON-VICAT, Louis MERCERON-VICAT, Sophie SIDOS, Philippe CHIORRA, Benjamin TACHOIRES, Beyazidi Bestami İNAN, Hüseyin ERKAN (Bağımsız Üye), Tahir BÜYÜKHELVACIGİL (Bağımsız Üye), Aydın ESEN (Bağımsız Üye) seçilmiştir.
Gündemde görüşülen konuların tamamını içeren toplantı tutanağı, onaylanan kar dağıtım tablosu ve genel kurula katılanlar listesi eklerde yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 23.03.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Konya Cimento AS 2017 Genel Kurul Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Konya Cimento AS 2017 GK Kar Tablo.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı
EK: 3 Konya 2017 GK TUTANAK .pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Konya Çimento Sanayii A.Ş.'nin 2017 Yılı Olağan Genel Kurulu'na ilişkin gündemi içeren duyuru ve vekaletname örneği ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/677471


BIST

-Foreks Haber Merkezi-