Ana Sayfa***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

02 Kasım 2018 - 13:03 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE KIRTASİYE SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonucu hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.10.2018
Genel Kurul Tarihi 02.11.2018
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.11.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Abbasağa Mah. Jandarma Mektebi Sok. 16/A Yıldız

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Tutanağı'nın imzası hususunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
3 - SPK'nın 06.08.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.8488 sayılı yazısı ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.09.2018 tarih ve 500035491-431.02-E-00037332735 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmesinin Unvan başlıklı 2. Maddesi ve Maksat ve Mevzuu başlıklı 3. maddesine ilişkin tadil metninin Genel Kurul Onayına sunulması,
4 - 06.06.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Esas Sözleşmede yapılan maksat ve mevzuu değişikliği işleminin SPK'nın 23. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendi uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi neticesinde söz konusu kararın genel kurulun onayına sunulması,
5 - Gündemin 4. maddesine olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin Sermaye Piyasası Kanunun 24. Maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,6762 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi,
6 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı Tebliği'nin hükümleri dahilinde, muhalefet oyu kullanmış pay sahiplerinin ortaklıktan ayrılma haklarının kullandırılmasının genel kurul tarihinden itibaren altı iş gününde başlayacağı, ayrılma hakkının kullanım süresinin 10 iş gününden az 20 iş gününden fazla olamayacağının, ayrılma hakkının genel kurul tarihinde ve toplantı tutanağında yer alacak aracı kurum vasıtasıyla kullanılmasının zorunlu olduğu, şirket tarafından pay sahiplerine pay bedellerinin en geç satışı takip eden iş günü ödeneceğinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
7 - Dilekler ve temenniler
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İlan Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Esas Sözleşme.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 2 ve 3 madde tadil tasarısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1-Divan Başkanlığı'na Necati Özdemir, Oy Toplayıcılığı'na Sayım Engür ve Yazmanlığa Arzu Besen'in seçilmesine oy birliği ile karar verildi.
2-Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine oy birliği ile karar verildi.
3-SPK'nın 06.08.2018 tarih ve 29833736-110.03.03-E.8488 sayılı yazısı ile Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 19.09.2018 tarih ve 500035491-431.02-E-00037332735 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Merkezi Kayıt Kuruluşunun Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve Şirketimizin internet sitesinde yayınlanmış ve Şirket merkezinde yasal süresinden itibaren Sn. Pay Sahiplerimizin incelemesine sunulmuş olduğundan okundu sayılan Esas Sözleşmesinin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesine ilişkin tadil metninin kabulüne oybirliği ile karar verildi.
4-06.06.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden Esas Sözleşmede yapılan maksat ve mevzuu değişikliği işleminin Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı ( II-23,1) Tebliği"nin 5 ve 6. Maddesinin 4. fıkrası uyarınca önemli nitelikte işlem olarak değerlendirilmesi neticesinde söz konusu kararın kabulüne oy birliği ile karar verildi
5-Şirketimizin 06.06.2018 tarih ve 2018/10 sayılı Yönetim Kurulu Kararında yer alan esas sözleşmemizin Maksat Mevzuu başlıklı 3. Maddesinin tadili işlemi Sermaye Piyasası Kurulunun 06.08.2018 Tarih ve 29833736-110.03.03-E.8488 sayılı yazısında belirtildiği üzere 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu' nun 23. ve 24'üncü maddeleri ile Kurulun II-23.1 sayılı ?'Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği' çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayıldığından Şirketimiz Ortaklarına kullandırılacak ayrılma hakkının 1 TL nominal değerli beher pay için 0,6762 TL'den kullandırılması gerekmektedir. Söz konusu karara olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işletecek pay sahiplerimizin 1,00 TL nominal değerli beher pay için 0,6762 TL bedelden paylarını satarak ayrılma hakkına sahip olduğu bilgisinin ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verildi.
a)Şirket'in 02.11.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısına şahsen veya vekalet vererek katılmayan ve/veya bu genel kurulda söz konusu karara karşı olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tutanağına işletmeyen pay sahiplerimizin ayrılma hakkı olmayacaktır.
b)Ayrılma hakkı, Merkezi Kayıt Sistemi'nde mevcut bulunan şirketin pay sahipleri listesi çerçevesinde ve genel kurula katıldığı pay adedi ile sınırlı olarak doğacaktır. Ayrılma hakkının pay sahiplerinin, sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerekmektedir.
c)Ayrılma hakkı kullanım fiyatı Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-23.1 sayılı "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nin 10 uncu maddesi çerçevesinde 1,00 TL nominal değerli beher pay başına 0,6762 TL olarak belirlenmiş olup, ayrılma hakkının kullanımına ilişkin şartları sağlayan pay sahiplerimize yapılacak ödeme şirketimiz kaynaklarından karşılanacaktır.
d)Ayrılma hakkı devri mümkün olmadığından olağanüstü genel kurul toplantısına katılıp Ana Sözleşmenin Maksat Mevzuu Başlıklı 3. Maddesinin Tadil kararına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahibi ile ayrılma hakkı başvurusu yapan pay sahibinin aynı kişi olması gerekmekte olup, ayrılma hakkını kullanmak isteyen pay sahibinin olağanüstü genel kurul toplantısı tarihinden sonra paylarını devretmesi halinde hem kendisi hem de yeni pay sahibi ayrılma hakkını kaybedecektir.
e)Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş'nin "Ana Sözleşmenin Maksat Mevzuu Başlıklı 3. Maddesinin Tadil" ile ilgili Yönetim Kurulu kararının 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 24 üncü maddesi gereğince Sermaye Piyasası Kurulu'nun ("SPK") II-23.1 Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nde ("Tebliğ") tanımlanan önemlilik kriterini sağlaması nedeniyle Tebliğ'in "Ayrılma Hakkının Kullanılması"' başlıklı 9 uncu maddesine göre pay alımının onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp ve muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahipleri paylarını ("Paylar") Şirket'e satarak ayrılma hakkını kullanabileceklerdir.
6-Yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkını kullanan pay sahibi bulunmadığından gündemin 6. Maddesi ile ilgili olarak herhangi bir işlem yapılmamasına oy birliği ile karar verildi.
7-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı. Toplantı Divan başkanı tarafından kapatıldı.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Önemli Nitelikte İşlem Onaylandı

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Genel Kurul Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 02.11.2018 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı kararları ekte sunulmaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/717223


BIST

-Foreks Haber Merkezi-