Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

07 Mart 2019 - 14:08 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Bedelli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.03.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 574.073,91 73,01797 1 A Grubu A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 Hamiline
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 7.866.433,64 73,01797 1 B Grubu B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 11.559.492,45 8.440.507,550 73,01797

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş. nin süresi içinde satılamayan paylarını satış süresinin bitiminden itibaren üç iş günü içinde satın alacağımızı kabul ve taahhüt ederiz. Artı Yatırım Holding A.Ş.
Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 55.000.000.-TL olup, Yönetim Kurulumuz şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,
1. Şirketimizin 11.559.492,45 TL (11.559.492,45 adet) olan çıkarılmış sermayesinin 8.440.507,55 TL (8.440.507,55 adet) (%73,0180) artırılarak 11.559.492,45 TL'den (11.559.492,45 adet) 20.000.000.- TL'ye (20.000.000 adet) yükseltilmesine,
a) Şirketimizin 786.209.- TL (786.209 adet) olan çıkarılmış sermaye içerisindeki A grubu hisselerinin 574.073,91 TL (574.073,91 adet) (%73,0180) artırılarak 786.209 TL'den (786.209 adet) 1.360.282,91 TL'ye (1.360.282,91 adet) yükseltilmesine, ana statümüz çerçevesinde (A) grubu hissedarlarının rüçhan hakları kullandırılarak yeni ihraç edilecek 574.073,91 TL (574.073,91 adet) (A) grubu nominal değeri 1 TL'den ihraç edilmesine 574.073,91 TL sermaye taahhüdüne karşılık olarak Artı Yatırım Holding A.Ş'den taahhütname alınmasına,
b) Şirketimizin 10.773.283,45 TL (10.773.283,45 adet) olan çıkarılmış sermaye içerisindeki B grubu hisselerinin 7.866.433,64 TL (7.866.433,64 adet) (%73,0180) artırılarak 10.773.283,45 TL'den (10.773.283,45 adet) 18.639.717,09TL'ye (18.639.717,09 adet) yükseltilmesine, ana statümüz çerçevesinde (B) grubu hissedarlarının rüçhan haklarının kullandırılarak 7.866.433,64TL (7.866.433,64 adet) nominal değeri 1 TL'den yeni hisse senetlerinin ihraç edilmesine, süresi içinde kullanılmayan, rüçhan hakları dolayısıyla satılamayan paylar olduğu takdirde bu payları 3 iş günü içinde satın alacağına dair Artı Yatırım Holding A.Ş.'den taahhütname alınmasına,
2. Rüçhan haklarının A grubu hisseler hariç B grubu hisselerin sınırlandırılmamasına, bedelli pay alma haklarının ortaklarımıza, sirkülerde ilan edilecek tarihler arasında olmak üzere kullandırılmasına,
3. Şirketimizin nakit olarak artırılan 8.440.507,55 TL tutarında sermayeyi temsil eden paylarına ilişkin yeni pay alma haklarının 1,00 TL'den 15 gün süreyle kullandırılmasına, mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları karşılığında A grubu hamiline yazılı paylar için A Grubu hamiline, B grubu hamiline yazılı paylar için B grubu hamiline yazılı pay verilmesine
4. Nakit olarak artırılan sermayeyi temsil eden paylara ilişkin yeni pay alma haklarının kullandırılmasından sonra kalan payların nominal değerden düşük olmamak üzere Borsa Birincil Piyasa'da oluşacak fiyat üzerinden 2 işgünü süreyle satılmasına
5. Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satılmasını takiben kalan paylar olması halinde söz konusu payların Artı Yatırım Holding A.Ş. tarafından satın alınacağının taahhüt edilmesine,
6. Sermaye artırımı nedeniyle çıkarılacak payların şirket ortaklarına SPK ve MKK'nın kaydileştirme ile ilgili düzenlemeleri çerçevesinde kaydi pay olarak dağıtılmasına ve yeni pay alma haklarının kaydileştirme sistemi esasları çerçevesinde kullandırılmasına
7. Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine
8. Sermaye artırımına aracılık edecek olan aracı kurumla sözleşme yapılmasına,
9. 6102 SAYILI TTK nın 457. Maddesine göre yönetim kurulu beyanının onaylanmasına,
10. II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Tebliği'nin 12/1. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararının Ticaret Siciline tescil ettirilmesine,
11. Şirketimizin ana sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ?Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına müteakip gerekli işlemlerin yapılmasına,
karar verilmiştir

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/745855


BIST

-Foreks Haber Merkezi-