Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

09 Ağustos 2019 - 15:18 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Tahsisli ve Primli Sermaye Artırımı Yönetim Kurulu Kararı Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.08.2019
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45
Ulaşılacak Sermaye (TL) 20.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 574.073,91 73,01797 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 Hamiline
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 7.866.433,64 73,01797 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 11.559.492,45 8.440.507,550 73,01797

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Mustafa Uğur Bayraktar

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim kurulu 08.08.2019 tarihinde aşağıdaki kararları almıştır.
1) Şirketimizin 07.03.2019 tarih ve 2019.02 sayılı yönetim kurulu kararıyla 55.000.000.-TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 20.000.000.TL'ye çıkarılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda, ihraç ve halka arz edilecek 8.440.507,55 TL nominal değerli sermayeyi temsil eden paylara ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun onaylanması talebi ile Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştı.
2) Sermaye Piyasası Kurulunun 12.07.2019 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.9534 sayılı yazısında söz konusu talebimizin değerlendirildiği Kurulun 04.07.2019 tarih ve 39/80 sayılı toplantısında Şirketimizin ana ortağı olan Artı Yatırım Holding A.Ş.'nin nakdi sermaye artırımına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusunun Kurulca onaylanması talebinin görüşüldüğü 23.05.2019 tarih ve 29/710 sayılı toplantısında Şirketimiz iştiraki Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin paylarının satıldığı tarihteki değerinin tespitine ilişkin değerleme yaptırılmasına ilişkin karar alındığı ve Ofma Ofis paylarının satışının finansal sonuçlarının şirketimiz izahnamesinde yer alacak 31.12.2018 tarihli finansal tabloları açısından önem arz ettiği ve değerleme sonucuna bağlı olarak 01.01-31.12.2018 dönemine ait finansal tablolarda düzeltme gerebileceği gerekçesiyle talebimizin reddine karar verilmiştir.
Değerleme sonucunda gerekli düzeltmelerin yapılmasını müteakiben Şirketimiz tarafından halka açık olmayan ortaklık niteliğindeki tüzel kişilere ve/veya gerçek kişilere tahsisli olarak satılması ve payları satın alacak kişilerin paylar Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdinde hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle payların doğrudan ve/veya dolaylı olarak Borsa'da satılmamasını taahhüt etmeleri suretiyle, tahsisli sermaye artırımı için başvuruda bulunulabileceği Şirketimize bildirilmiştir.
Bu doğrultuda
Şirketimizin kayıtlı sermaye tavanı 55.000.000.-TL olup, Yönetim Kurulumuz şirket ana sözleşmesinin 6. Maddesinin verdiği yetkiye dayanarak,
3) Şirketimizin 11.559.492,45 TL (11.559.492,45 adet) olan çıkarılmış sermayesinin 8.440.507,55 TL'ye karşılık gelen Sermaye Piyasası Kurulunun VII- 128.1 sayılı Pay Tebliğinin 13. Maddesi gereğince hesaplanacak fiyat sonrasındaki pay adeti kadar tahsisli ve primli olarak artırılmasına,
4) İhraç edilecek toplam 8.440.507,55 TL'ye karşılık gelen (Sermaye Piyasası Kurulunun VII- 128.1 sayılı Pay Tebliğinin 13. Maddesi gereğince hesaplanacak fiyat sonrasında belirlenecek) pay adetlerinden
a) A grubu, imtiyazlı 574.073,91 TL'ye karşılık gelen pay adetlerinin tahsisli ve primli olarak Mustafa Uğur Bayraktar'a satılmasına, ve satış bedelini karşılayacağına dair Mustafa Uğur Bayraktar'dan taahhütname alınmasına,
b) B grubu imtiyazsız 7.866.433,64 TL'ye karşılık gelen pay adetlerinin tahsisli ve primli olarak Mustafa Uğur Bayraktar'a aracı kurum aracılığı ile satılmasına ve satış bedelini karşılanacağına dair Mustafa Uğur Bayraktar'dan taahhütname alınmasına
5) Payları satın alan Mustafa Uğur Bayraktar'dan payları hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle doğrudan ve/veya dolaylı olarak Borsa'da satmayacağı ile ilgili taahhütname alınmasına,
6) Sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması hususunda yönetime yetki verilmesine
7) Şirketimizin ana sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki ?Sermaye" başlıklı 6. maddesinin tadilinin yapılması için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gerekli izinlerin alınmasına müteakip gerekli işlemlerin yapılmasına,
8) Sermaye Piyasası Kurulunun 23.05.2019 tarih ve 29/710 sayılı toplantısında alınan Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin paylarının satıldığı tarihteki değerine ilişkin değerleme yaptırılması kararı çerçevesinde değerleme çalışmalarına başlanmasına,
karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/781680


BIST

-Foreks Haber Merkezi-