Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

24 Şubat 2020 - 19:15 borsagundem.com

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısıantısı düzenlenmemiştir.
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkısı
Özel denetçi talebinde bulunulmamıştır.
Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı
Genel kurul toplantısında özel denetçi talebi olmamıştır.
1.3. Gd) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurukap.org.tr/tr/Bildirim/743418
Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı
Genel kurul toplantısı ile ilgili be İngilizce olarak sunulmamıştır.
İlke 1.3.9 kapsamında, bonayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bag?lantıları
İlke 1.3.9 kapsamında işlem yoktur.
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kşkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantılaBildirim/743427
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://w27
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımldığı bölümün adı
Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum, 17. Bağış ve Yardım Politikası
Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP d/www.kap.org.tr/tr/Bildirim/268298
Esas sözleşmede menfaatılımını düzenleyen madde numarası
Genel Kurula katılıma ilişkin düzenlemeler, esas sözleşmenin 38. ve 39. maddelerinde yer almaktadır.
Genel kurula katılan menfaat sahipleri hır bulunanlar listesine, https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/lirsiniz. Şirket genel kuruluna pay sahiplerine ek olarak, şirket yönetim kurulu üyelerimiz ve bağımsız denetim kuruluşu temsilcisi katılmıştır.
1.4. Oy Hakları

Oy hakkında ayır (No)
Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahiple imtiyaz yoktur.
En büyük pay sahibinin ortaklık oranı
% 81,88
1.5. Azlık Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletili
Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi isein numarasını belirtiniz.
Azlık hakları, şirket esas sözleşmesinde genişletilmemiştir.
1.6. Kar Payı Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum, 16. Kar Dağıtım Politikası
Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni
"13. ŞİRKET?İN ?KAR DAĞITIM POLİTİKASI? HAKKINDA BİLGİ VERİLMESİ VE 2018 YILI KARININ DAĞITIMI KONUSUNDA YÖNETİM KURULU'NCA TEKLİF EDİLEN KAR DAĞITIM ÖNERİSİ HAKKINDA KARAR ALINMASI,: Sermaye Piyasası düzenlemeleri uyarınca hazırlanan ve daha önce Genel Kurul tarafından onaylanan şirketimizin kar dağıtım politikası okundu. Şirketimizin Kar Dağıtım Politikası şirket internet sitesinde yer almaktadır. Toplantı Başkanı, şirketin 2018 yılı karının dağıtımı ile ilgili daha önce kamuya açıklanan Yönetim Kurulu?nun 28.02.2019 tarihli bir kararın bulunduğunu belirtti. Toplantı Başkanı Emine ÜSTÜNDAĞ?dan kar dağıtım teklifini okumasını istedi. Teklif okundu. Yönetim kurulunun kar dağıtım teklifi genel kurulun oyuna sunuldu. Yapılan oylama sonucunda Türk Ticaret Kanunu?nun 523. maddesi, Esas Mukavelenamenin 62. Maddesi, Sermaye Piyasası Kurulu?nun konuya ilişkin düzenlemeleri ve Şirketin 28.02.2019 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında aldığı karar doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu?nun Seri II-14.1 No.lu tebliğ hükümlerine göre konsolide edilmiş ve bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarında tespit edilen 2018 yılı dağıtılabilmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750535
Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları dam kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
28/03/2019 0 % 83,735 % 0,08 % 83,655 Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum, 9. Genel Kurul Toplantı Tutanakları Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum, 9. Genel Kurul Toplantı Tutanakları 15 106 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750535


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-III

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Madde 26
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Madde 26
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Madde 26
Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum RSağlanan Mali Haklar

Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı
9. Finansal Durum
Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı
Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum, 18. Yönetim Kurulu Üyeleri-Üst Düzey Yöneticilerin Ücretlendirme Esaslarına İlişkin Politika.
Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer ı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı
Denetim Komitesi (Audit Committee) % 100 % 100 5 5
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) % 100 % 33 3 3
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (Nomination and Remuneration Committee) % 100 % 33 2 2
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) % 100 % 66 6 6


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi
Yönetim kurulu performans değerlendirmesi bulunmamaktadır.
Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı
Hayır (No)
Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği
Evet (Yes)an rapor sayısı
Üç aylık dönemlerde dört adet rapor sunulmuştur.
Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası
Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, 21.Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması.
Yönetim kurulu başkanının adı
Mehmet DÜLGER
İcra başkanı / genel müdürün adı
Hüseyin Burak AKIN
Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı
Aynı kişi değildir.
Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirlen bölümün adı
Yoktur.
Kadın üyelerin sayısı ve oranı
1 kişi, % 9
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı
Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı
MEHMET DÜLGER İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 31/03/2010 - Evet (Yes) -
GIANFRANCO LUBIESNY TANTARDINI İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 30/04/2018 - - -
JACQUES MERCERON VICAT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 28/11/1991 - - -
GUY DOMINIQUE LOİS SIDOS İcrada Görevli Değil (Non-execu İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2003 - - -
PHİLİPPE MİCHEL LOUİS CHIORRA İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 24/03/2011 - - - -
HÜSEYİN ERKAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 21/03/2012 - Evet (Yes) Evet (Yes)
BEYAZİDİ BESTAMİ İNAN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 20/03/2003 - - -
HÜSEYİN ÇEVİK İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 28/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743418 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) -
AYDIN ESEN İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 23/03/2018 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/743418 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin ŞirkKaynakları Direktörlüğü, Yatırımcı İlişkileri Birimi
Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri
0332 3460355
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
Çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin iç düzenleme bulunmamaktadır.
Çalışanların temsil edildiği yönetim organları
Sendika Temsilciliği
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kşılmamıştır.
Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı
Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
İnsan Kaynakları Direktörlüğü tarafından düzenlenmiştir, kamuyla paylaşılmamıştır.
İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı
1
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum, 8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 25.Etik Kurallar.
Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler
Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum, 8. Kurumsal Yönetim Uyum Raporu, 17.Sosyal Sorumluluk.
İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler
İrtikap, rüşvet gibi her türlü yolsuzluk ve etik dışı davranışların engellenmesi için gerekli tüm önlemler alınır, bu konularda şirket içi eğitimler düzenlenerek çalışanların farkındalığı artırılır.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları
Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum
Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin tim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda yer almamaktadır.
b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 26. madde.
c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı
Faaliyet raporunda yer almamaktadır.
ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklila arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
Yatırım danışmanlığı ve derecelendirme hizmeti alınmamaktadır.
f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İştiraklerimiz
g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı
İnsan Kaynakları Politikası, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu, 17. madde Sosyal Sorumluluk.


İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
4. YÖNETİM KURULU-II

4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli

Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı
22
Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı
% 78
Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı
Hayır (No)
Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu
Bilgi ve belgelerin sunulması için süre belirlenmemiştir, makul bir süre öncesinde üyelere sunulmaktadır.
Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı
Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum, 8. Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, Madde 22-23. Yatırımcı Köşesi, Kurumsal Uyum, 5. Esas Sözleşme, Madde 25.
Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır
Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevleAP duyurusunun bağlantısı
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/750624
Bildirim İçeriği

Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komiteleri-I
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı
Denetim Komitesi (Audit Committee) AYDIN ESEN Evet (Yes) itesi (Corporate Governance Committee) AYDIN ESEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) EMİNE ÜSTÜNDAĞ Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) PHİLİPPE MİCHEL LOUİS CHIORRA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (Nomination and Remuneration Committee) AYDIN ESEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (Nomination and Remuneration Committee) GUY DOMINIQUE LOİS SIDOS Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Diğer (Other) Aday Gösterme ve Ücret Komitesi (Nomination and Remuneration Committee) PHİLİPPE MİCHEL LOUİS CHIORRA Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) AYDIN ESEN Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)
Riskin Erken SaBildirim/821275


BIST

-Foreks Haber Merkezi-