Ana Sayfa***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu----

***KONYA*** KONYA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

24 Şubat 2020 - 19:15 borsagundem.com
Kı m Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ KULLANIMININ KOLA sahipliği haklarının kullanım kullanımına sunulmaktadır.
X HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını açınmıştır.
X Şienetçi atanmasına ilişkin özelENEL KURUL

1.3.2 - Şirketşekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık alttmiştir.
X
1.3.7 - İmtiyazaptıkları işlemler hakkında geteminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirm Bu çerçevede raporlanacak bir işlem bdemde özellik arz eden konularer ve denetçiler, genel kurul r.
X
1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yaan yararlananlara ayrı bir mad açık olarak yapılmıştır.
tıları, Şirket esas sözleşmesit genel merkezinde gerçekleştirilmiştir. Şirket pay sahipler
X Esas sözleşmedeki azlık haklarına ilişkin düzenlemelerde sermayenin yirmide birine sahip olan pay sahiplerine atıfta bulunulmuş, herhangi bir kapsam genişletilmesi yapılmamıştır. Azlık haklarına ilişkin olarak Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı altındaki düzenlemeler takip edilmektedir.
1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.
X
1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.
X
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1 Şirketin Faaliyet raporunda, yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlık beyanları, yönetim kurulu üyelerinin ve yöneticilerin şirket dışı görevleri, komiteler ve yönetim kurulu toplantı ayrıntıları yer almamaktadır.
3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.
X
3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.
X Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu, bilgilendirme politikası, kar dağıtım politikası, bağış ve yardım politikası, ücretlendirme politikası, kişisel verilerin korunması politikası internet sitesinde yayımlanmıştır.
3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.
Yazılı halefiyet planlaması yoktur.
3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı olarak belirlenmiştir.
X
3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.
X
3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.
X
3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
NUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.
X
4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.
X
4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
akta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.
nel kurulda Türk Ticaret Kanunu Madde 395 ve 396 uyarınca gerekli izinler yönetim kurulu üyelerine tanınmıştır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görev almaktadır.
X Yönetim kurulu üyeleri, bağımsız üye sayımız, icrada görevli olmayan üye sayımız ve komite çalışmi sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.
X Yönetim kurulu üyelerine verilen ücretler kişi bazlı olarak, üst düzey yöneticilere sağlanan mali haklar ise kümülatif olarak açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821276


BIST

-Foreks Haber Merkezi-