Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Mayıs 2020 - 16:30 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve 6 Mart 2020 tarihinde kamuya açıklanan kar payı dağıtım teklifi 2019 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında oy çokluğuyla reddedilmiştir. Pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisince verilen kar dağıtımına ilişkin önerge ve önergeye uygun şekilde revize edilerek okunan Kar Dağıtım Tablosu oy çokluğuyla kabul edilmiş ve kar dağıtımının genel kurulca kabul edilen önerge doğrultusunda yapılmasına karar verilmiştir.

Karar Tarihi 06.03.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.04.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli 2 Taksit
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Net Tutarın Hesaplanmasında Yürürlükteki Genel Kar Payı Stopaj Oranından Daha Düşük Bir Oran Uygulanmasının Nedeni Şirketmizin gayrimenkul yatırım ortaklığı olması.

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 1. Taksit 1,3000000 130 0 1,3000000 130
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 2. Taksit 0,4700000 47 0 0,4700000 47
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 TOPLAM 1,7700000 177 0 1,7700000 177
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 1. Taksit 1,3000000 130 0 1,3000000 130
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 2. Taksit 0,4700000 47 0 0,4700000 47
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 TOPLAM 1,7700000 177 0 1,7700000 177
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 1. Taksit 1,3000000 130 0 1,3000000 130
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 2. Taksit 0,4700000 47 0 0,4700000 47
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 TOPLAM 1,7700000 177 0 1,7700000 177
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 1. Taksit 1,3000000 130 0 1,3000000 130
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 2. Taksit 0,4700000 47 0 0,4700000 47
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 TOPLAM 1,7700000 177 0 1,7700000 177

Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)

1. Taksit 30.04.2020 15.04.2020 17.04.2020 16.04.2020
2. Taksit

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa?da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00026 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00034 0 0
C Grubu, İşlem Görmüyor, TREAKMG00042 0 0
D Grubu, AKMGY, TREAKMG00018 0 0

Ek Açıklamalar
Gündemin altıncı maddesi ile ilgili olarak pay sahiplerinden AKKÖK HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ temsilcisi tarafından söz alınarak aşağıda metni yazılı önerge verildi ve önerge genel kurula okundu:
"Dünyada ve ülkemizde Covid-19 pandemisinin hızla yayılması, yaşanan üzücü gelişmeler ve Şirketimizin finansman yapısını ihtiyatlılıkla takip etmesi ve daha çok likiditeye sahip olması gereken bir dönemde bulunması nedeniyle Yönetim Kurulu'nun henüz Koronavirüs'ün ülkemiz ve dünya ekonomisine etkileri daha az öngörülebilir seviyedeyken, 06.03.2020 tarihinde oluşturduğu kar dağıtım teklifinin içinde bulunduğumuz güncel koşullar nedeniyle kabul edilmeyerek geçmiş yıllar karının dağıtılmaması ve Şirketin Esas Sözleşmesi'nin 30/d maddesi ve Kar Dağıtım Politikası uyarınca 2019 yılı karından birinci temettünün 1.863.200,00-TL ve ikinci temettünün 64.094.080,00-TL olmak üzere toplam 65.957.280,00-TL tutarında kar payı dağıtılması sureti ile kar dağıtımının aşağıdaki şekilde revize edilerek yapılmasını önermekteyiz.
Bu çerçevede:
06.03.2020 tarihli KAP açıklamasında belirtildiği üzere Şirketin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan 2019 yılı net dönem karı 81.558.129,00-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen finansal tablolarında yer alan net dönem karı 75.945.818,83-TL'dir. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen Şirketin finansal tablolarında yer alan dağıtılabilir karın 81.558.129,00-TL tutarındaki kısmından Şirketin kar dağıtım politikası çerçevesinde:
- Türk Ticaret Kanunu'nun 519. madde hükmü uyarınca, ayrılan kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sine ulaştığından %5 kanuni yedek akçenin ayrılmamasını,
- 81.558.129,00-TL'nin 1.863.200,00-TL'lik kısmının 1. kar payı olarak ortaklara nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını,
- Kalan kardan Yönetim Kurulu Üyelerine pay ayrılmamasını,
- Kalan karın 64.094.080,00-TL tutarındaki kısmının ortaklara 2. kar payı olarak nakden dağıtılmak üzere ayrılmasını,
- Toplam 65.957.280,00-TL tutarındaki kar payı üzerinden ödenmiş sermayenin % 5'i düşüldükten sonra kalan kısmın onda biri olan 6.409.408,00-TL'nin TTK'nın 519. maddesinin 2.fıkra hükmü uyarınca genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasını,
- 2019 yılı karından kalan tutarın dağıtılmayarak olağanüstü yedek olarak ayrılmasını,
- Ortaklara dağıtılacak olan 1. ve 2. kar payları toplamının 65.957.280,00-TL olarak (1,00 TL nominal değerli paya isabet eden kar payı tutarı brüt=net 1,77-TL, kar payı oranı brüt=net %177) tespit edilmesini,
- Kar dağıtım tablosunun buna göre oluşturulmasını,
- Kar payının 48.443.200,00-TL tutarındaki kısmının 15.04.2020 tarihinde ilk taksit olarak ve 17.514.080,00-TL tutarındaki kısmının 31.12.2020 tarihine kadar ikinci taksit olarak ödenmesini,
- İkinci kar payı taksiti ile ilgili olmak üzere kar dağıtım tarihinin kesinleştirilmesi konusunda Şirket Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesini ve nakit kar dağıtımının yapılacağı tarihin, asgari on beş gün öncesinde alınacak bir yönetim kurulu kararı ile belirlenerek Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılacak özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmasını öneriyoruz."
Önergeye uygun şekilde revize edilen SPK mevzuatına göre hazırlanmış Kar Dağıtım Tablosu okundu.
Yapılan oylama sonucunda, pay sahibinin kar payı dağıtımına ilişkin işbu önerisinin ve buna uygun şekilde revize edilerek okunan Kar Dağıtım Tablosu'nun kabulüne oyçokluğu ile karar verilmiştir ve Kar Dağıtım Tablosu tutanağa eklenmiştir.
Saygılarımızla,
Akmerkez Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Akmerkez Revize Kar Dagitim Tablosu 2019.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 37.264.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 91.994.611,79
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Kâr Dağıtım İmtiyazı yoktur.

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 81.558.129 75.945.818,83
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 81.558.129 75.945.818,83
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.558.129 75.945.818,83
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 81.558.129 75.945.818,83
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 81.558.129 75.945.818,83
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.863.200 1.863.200
* Nakit 1.863.200 1.863.200
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 64.094.080 64.094.080
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 6.409.408 6.409.408
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 9.191.441 3.579.130,83
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 7.214.077,5 0 9,49 1,77 177
B Grubu 5.029.242,6 0 6,62 1,77 177
C Grubu 4.245.999,9 0 5,59 1,77 177
D Grubu 49.467.960 0 65,13 1,77 177
TOPLAM 65.957.280 0 86,84 1,77 177

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837848


BIST

-Foreks Haber Merkezi-