Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

14 Mayıs 2020 - 17:38 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin Tahsisli Sermaye arırımı ile ilgili 01.04.2020 tarih ve 2020/03 sayılı yönetim kurulu kararı güncellenerek 14.05.2020 tarihinde alınan yeni Yönetim kurulu kararı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Şirketimizin Tahsisli Sermaye arırımı ile ilgili 01.04.2020 tarih ve 2020/03 nolu yönetim kurulu kararı güncellenerek 14.05.2020 tarihinde yeni bir Yönetim kurulu kararı alınmıştır. Bu karar doğrultusunda 13.440.507,55 TL olan Tahsisli sermaye artırım tutarı 11.000.000 TL olarak güncellenmiştir.

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.05.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 55.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 11.559.492,45
Ulaşılacak Sermaye (TL) 22.559.492,45

Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 786.209 748.155,6 95,15988 A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 Hamiline
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 10.773.283,45 10.251.844,4 95,15988 B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 Hamiline

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 11.559.492,45 11.000.000,000 95,15988

Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Veysi KAYNAK

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020
SPK Başvuru Tarihi 15.04.2020

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1) Şirketimizin 01.04.2020 tarih ve 2020/03 sayılı yönetim kurulu kararının iptal edilerek aşağıdaki şekilde güncellenmesine,
2) Şirketimizin 55.000.000 TL olan kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla, 11.559.492,45 TL olan çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, nakden, tamamen ve her türlü muvazaadan ari olmak üzere toplam satış hasılatı 11.000.000 TL olacak şekilde, Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde (baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar artırılmasına,
3) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek payların tamamının halka arz edilmeksizin tahsisli olarak Şirketimizin imtiyazlı paylarına sahip olan Veysi KAYNAK'a Borsa İstanbul A.Ş. pay piyasasında toptan satış işlemi yolu ile satılmasına, bu amaçla düzenlenecek ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
4) İşbu sermaye artırımı nedeniyle ihraç edilecek, toplam satış hasılatı tutarı 11.000.000 TL'ye karşılık gelecek adette ve nominal sermaye tutarındaki payların, Şirketimiz ana sözleşmesindeki pay oranları doğrultusunda hamiline yazılı A ve B grubu pay olarak ihraç edilmesine (Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesine göre sermaye artırımlarında A grubu paylar karşılığı A grubu, B grubu paylar karşılığı B grubu pay ihraç edilmektedir), A grubu payların imtiyazlı ve Borsa'da işlem görmeyen nitelikte, B grubu payların ise imtiyazsız ve Borsa'da işlem görebilir nitelikte olmasına,
5) Her biri 1 TL nominal değerli A ve B grubu payların satış fiyatının Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.12.2015 tarih ve 04.PRO.03 kodlu Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür'ünün 7.1. maddesinde yer alan esaslara göre belirlenecek baz fiyattan ve nominal değerden aşağı olmamak üzere belirlenmesine,
6) Bu çerçevede, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ihraç edilecek payların ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir aracı kurumla sözleşme imzalanmasına,
7) Tahsisli sermaye artırım işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerekli izinlerin alınması, işlemlerin ifası ve başvuru işlemlerinin tamamlanması için 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili tebliğ ve mevzuat hükümleri çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Borsa İstanbul A.Ş., İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş., T.C. Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları nezdinde gerekli başvuruların ve bildirimlerin yapılması hususunda genel müdürlüğe yetki verilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Pay sahiplerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845026


BIST

-Foreks Haber Merkezi-