Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

13 Temmuz 2021 - 17:06 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında alınan karar
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2020
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2020
Karar Tarihi 13.07.2021
Genel Kurul Tarihi 24.08.2021
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 23.08.2021
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar Toplantı Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4 - 2020 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşü'nün okunması,
5 - 01.01.2020-31.12.2020 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 - Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 Finansal Tablolarında dönem zararı bulunması sebebiyle kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2021 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2020 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev süresinin belirlenmesi ile bağımsız üyeler dahil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmeleri,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2021 yılı için izin verilmesi,
14 - Şirketin 2020 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2021 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi ve onaya sunulması,
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2020 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
17 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Nthol 2020 Olağan GK Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Nthol 2020 Olağan GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Nthol 2020 Olağan GK Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 NTHOL 2020 GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
2020 yılı faaliyet dönemine ilişkin gündemdeki konuları görüşmek ve karara bağlamak üzere,
24 Ağustos 2021 Salı günü, Saat 14.00'de, İstanbul'da, Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50'de bulunan "Dedeman İstanbul Hotel" Pınar Toplantı Salonu'nda Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmasına ve Şirketimiz Pay Sahiplerinin davet edilmesine Yönetim Kurulumuzca karar verilmiştir.
Olağan Genel Kurul davet mektubu, gündem, vekaletname örneği ve bilgilendirme dokümanı ekte yer almaktadır.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950821


BIST

-Foreks Haber Merkezi-