Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

08 Şubat 2022 - 19:24 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
08/02/2022
Karar Sayısı
03
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                 FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULU'NUN
                KARAR TARİHİ: 08.02.2022  
                KARAR SAYISI: 2022/03
 
1. Şirketimizin 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait finansal tablolar ve faaliyet raporunun tarafımızdan incelendiğini,
2. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, hazırlanan finansal tablolar ve dipnotları ile faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediğine ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
3. Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, ilgili Tebliğ uyarınca hazırlanmış konsolide olmayan finansal tabloların, Şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kâr ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir şekilde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirketimizin konsolide olmayan finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını,
4. SPK'nın 10.01.2019 tarih ve 2/49 sayılı İlke Kararı çerçevesinde 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ilişkin olarak hazırlanmış olan Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ("URF") ile Kurumsal Yönetim Bilgi Formu'nun ("KYBF") tarafımızca incelendiği ve söz konusu raporların SPK'nın II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği ile anılan ilke kararında belirlenmiş usul ve esaslara uygun hazırlanmış olduğunu,   
beyan ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1000508


BIST
-Foreks Haber Merkezi-