Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

18 Nisan 2022 - 19:49 borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Sonuçları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 22.03.2022
Genel Kurul Tarihi 18.04.2022
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sk. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi
7 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi
8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2021 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
13 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 18 Nisan 2022 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
? Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2021 yılı Finansal Tabloları ve Entegre Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
? Yönetim Kurulu üyeleri 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
? Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2021 mali yılı net dönem karı 2.271.412.496,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Kanuni mükellefiyetler düşüldükten sonra, tamamı 2021 yılı net dönem karından karşılanmak üzere toplam brüt 600.315.045,52 TL'nin 18 Mayıs 2022 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2021 yılı karından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerisinin onaylanmasına karar verilmiştir.
? Yönetim Kurulu üyeliklerine 2022 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıl müddetle Tuncay Özilhan, Mehmet Hurşit Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Rasih Engin Akçakoca, Sedef Salıngan Şahin, Agah Uğur, Tuğban İzzet Aksoy, Ahmet Boyacıoğlu, Ali Galip Yorgancıoğlu (Bağımsız), Tayfun Bayazıt (Bağımsız), Uğur Bayar (Bağımsız), ve Lale Develioğlu'nun (Bağımsız) seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 252.000TL ücret ödenmesine, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla ücret ödenmemesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
? 2022 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
? 2021 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) 18.076.650 TL, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise 1.311.146 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
? Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
? 2021 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
? Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CCI HAZIRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 CCI 2021 Yılı GK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021628


BIST
-Foreks Haber Merkezi-