Ana Sayfa***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

05 Mayıs 2022 - 16:37 borsagundem.com

***YEOTK*** YEO TEKNOLOJİ ENERJİ VE ENDÜSTRİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Tescili Hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 28.03.2022
Genel Kurul Tarihi 25.04.2022
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Orta Mah. Kaptanıderya Cad. No:37 Kartal/İstanbul - Titanic Business Kartal Otel

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2021 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi raporunun özetinin okunması,
4 - 2021 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5 - Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi,
6 - Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
7 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi,
8 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücret ve diğer hakların tespiti,
9 - 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu gereğince, 2022 yılı için bağımsız denetim kuruluşunun seçimi,
10 - 2021 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılı için yapılacak bağış ve yardım sınırının belirlenmesi,
11 - 31.12.2021 tarihli Vergi Usul Kanununa göre hazırlanan finansal tablolarda yer alan 25.650,16-TL tutarındaki geçmiş yıllar zararlarının, özkaynaklarda geçmiş yıllar kârları hesabından mahsup edilerek kapatılması,
12 - Yönetim Kurulu Üyeleri'ne Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12.maddesinin 4.fıkrası uyarınca Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI VE VEKALETNAME.pdf - İlan Metni
EK: 2 GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMAN.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimiz 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 25.04.2022 tarihinde yapılmış olup genel kurul tutanağı ve hazirun listesi ekte sunulmaktadır.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 05.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 HAZİRUN LİSTESİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 GENEL KURUL TUTANAK 25.04.2022.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 25 Nisan 2022 tarihinde yapılan 2021 Olağan Genel Kurul Toplantısı kararları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 5 Mayıs 2022 tarihinde tescil edilmiş olup aynı gün (05.05.2022) 10571 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır.
Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarımıza saygı ile duyurulur.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026625


BIST

-Foreks Haber Merkezi-