Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

27 Mayıs 2022 - 16:21 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 18.04.2022
Genel Kurul Tarihi 18.05.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 17.05.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar Toplantı Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,
5 - 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 - 2021 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
11 - Sermaye Piyasası Kurulu?nca verilen kayıtlı sermaye tavan izin süresinin yenilenmesi ve kayıtlı sermaye tavanının 600.000.000 TL?den 1.200.000.000 TL?ye arttırılması sonucunda, Şirket Esas Sözleşmesinin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8 ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9 uncu maddelerinin, Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Ticaret Bakanlığı'nca verilecek izinler sonrasında, bu tutanağa ekli Esas Sözleşme tadil metninde olduğu şekliyle değiştirilmesi hususunun görüşülmesi ve Genel Kurulun onayına sunulması,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2022 yılı için izin verilmesi,
14 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince oluşturulan "Bağış ve Yardımlar Politikası" hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve politikanın onaya sunulması,
15 - 2022 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması,
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketin 2021 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
18 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
19 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKTE "pdf" DOSYA OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 27.05.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirun İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 18.05.2022 tarihinde yapılan 2021 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 27.05.2022 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032963


BIST

-Foreks Haber Merkezi-