Ana Sayfa***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim----

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

29 Temmuz 2022 - 09:12 borsagundem.com

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili ve Ticaret Sicil Gazetesi İlanı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021
Karar Tarihi 14.06.2022
Genel Kurul Tarihi 20.07.2022
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2022
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50

Gündem Maddeleri
1 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Şirketimizde 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 14.06.2022 tarih ve 09 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının tespiti,
8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,
9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2021 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
10 - SPK'nın 27.05.2022 tarih E-29833736-110.03.03-21959 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 02.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02.00075169388 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmenin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesine ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesine ilişkin tadil metinlerinin genel kurul onayına sunulması,
11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı için yönetim kurulu 14.06.2022 tarih 10 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
12 - Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
13 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi
14 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 1. Toplantı başkanlığına Sayım Engür'ün seçilmesi sözlü olarak teklif edildi, başka teklif olmadığından bu teklif oylandı, katılanların oybirliğiyle kabul edildi. Toplantı Başkanı Toplantı Yazmanı olarak Arzu Besen'i, Oy Toplama Memuru olarak da Necati Özdemir'i atadı.
Genel Kurul Toplantı Tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na ve Yazman'a ve Oy Toplama Memuru'na katılanların oybirliği ile yetki verildi.
2. Gündemin 2. Maddesinde Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun Şirket'in internet sitesinde, Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden, okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oy birliği ile kabul edildi.
2021 yılı Yönetim Kurulu faaliyet raporu Sayım Engür tarafından müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait Faaliyet Raporu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
3. 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu Kamuyu aydınlatma platformunda ilan edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, öneri katılanların oybirliğiyle kabul edildi ve Bağımsız Denetim Raporu müzakereye açıldı söz alan olmadı.
4. Gündemin 4. Maddesinde yer alan 2021 hesap dönemine ilişkin Bilanço ve Gelir tabloları Şirket'in İnternet sitesinde ve Kamuyu aydınlatma platformu edildiğinden okunmuş sayılması toplantı başkanı tarafından önerildi, öneri oya sunuldu, oybirliğiyle kabul edildi
Toplantı Başkanı tarafından bilanço ve gelir tabloları müzakereye açıldı, hissedarlara söz verildi. Söz alan olmadı. 2021 yılına ait Bilanço ve Gelir tabloları katılanların oybirliğiyle Kabul edildi.
5. Şirketimizde 2021 yılı faaliyetlerinden oluşan karın, geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2021 yılı ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 14.06.2021 tarih ve 2022/09 sayılı yönetim kurulu kararı genel kurulun onayına sunuldu katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
6. 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrasına geçildi. Toplantı başkanı tarafından yönetim kurulu üyeleri ayrı ayrı oylamaya sunuldu
2021 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkanı: Veysi Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi.
2021 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yusuf Kenan Kaynak ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2021 faaliyet yılı ile ilgili Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Atalar ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2021 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu Üyesi Bahadır Akgöz ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
2021 faaliyet yılı ile ilgili yönetim kurulu üyesi Emin Erdal ibraya sunuldu ve katılanların oybirliği ile ibra edildi
Yönetim Kurulu Üyeleri her biri kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmadılar.
7. Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Atalar, 08.04.2021 tarihinde yapılan genel kurul toplantısında yönetim kurulu üyesi olarak Sn. Veysi Kaynak, Sn. Mustafa Atalar, Sn. Yusuf Kaynak,, Sn. Emin Erdal, Sn. Bahadır Akgöz 3 yıllığına (2024 e kadar) seçildiğinden ve bu süre devam ettiğinden yeniden yönetim kurulu seçimi yapılmaması ile ilgili teklifte bulunmuştur. Toplantı Başkanı tarafından bu teklif onaya sunulmuştur. Yeni yönetim kurulunun seçilmemesine, Eski yönetim kurulunun görevlerinin devamına katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
8. Gündemin 8. maddesine istinaden Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mustafa Atalar tarafından Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylik net 5.000.-TL (Beşbin TL) Yönetim Kurulu Başkanına, aylık net 25.000 TL (Yirmibeşbin TL) diğer Yönetim Kurulu Üyelerine aylık net 15.000- TL (Onbeşbin TL) ödenmesi teklif edildi. Teklif oya sunuldu ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
9. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2021 yılında yapılan ödeme olmadığı hususunda Pay Sahiplerine bilgi verildi
10. SPK'nın 27.05.2022 tarih E-29833736-110.03.03-21959 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 02.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02.00075169388 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmenin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesine ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesine ilişkin tadil metinlerinin genel kurul onayına sunuldu. Tadil metinleri katılanların oy birliği ile Kabul edidi.
11. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, Yönetim Kurul'unun 14.06.2022 tarih ve 10 sayılı kararı ile 2022 mali dönemine ilişkin olarak, Bağımsız Denetleme Kuruluşu olarak seçilen ELİT BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş'nin seçiminin onaylanması katılanların oybirliği ile Kabul edildi.
12. Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler verilmediği hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
13. 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
14. Şirketin 2021 yılında yaptığı bağış bulunmadığı hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır olarak 10.000 TL (Onbin TL) olmasına katılanların oybirliği ile karar verildi.
15. Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi. 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verildi.
16. Gündemin son maddesine geçildi. Dilek ve görüşler bölümünde ortaklar 2022 yılı faaliyet sonuçlarının önceki yılı faaliyet sonuçlarından daha iyi olması dileğinde bulundular. Toplantı başkanı söz alarak alınan kararlara itiraz olup olmadığını sordu. İtiraz eden olmadı.

Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.07.2022

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 TUTANAK.pdf - Tutanak
EK: 2 HAZİRUN.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 20.07.2022 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında alınan kararlar 28.07.2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş olup 28.07.2022 tarih ve 10627 sayılı Türkiye Tcaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049062


BIST
-Foreks Haber Merkezi-