Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

19 Nisan 2023 - 18:54 borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 13.03.2023
Genel Kurul Tarihi 07.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Dudullu OSB Mah., Deniz Feneri Sok. No:4 Ümraniye 34776 İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Yönetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - Bağımsız Denetim Raporunun okunması
4 - Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibraları hakkında karar verilmesi
6 - Yönetim Kurulu'nun karın dağıtılması ile ilgili önerisi hakkında karar verilmesi
7 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin EK-1'de yer alan tadil tasarısı ile öngörülen şekilde değiştirilmesi önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
8 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine yeniden seçim yapılması, görev süreleri ile ücretlerinin belirlenmesi ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri için geriye dönük toplu fark ödemesi yapılması hakkında karar verilmesi
9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetim kuruluşu seçiminin onaylanması
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve Şirketimizin iştiraki Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'nin merkez üssü Kahramanmaraş olup 11 ili kapsayan depremler nedeniyle 2023 mali yılında yapılan ve yapılacak ayni ve nakdi bağışları ile ilgili kararın Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2022 yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile Şirketin elde etmiş olduğu gelir veya menfaat hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin Ek-1'inin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında yapılmış bir işlem mevcut ise Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri kapsamındaki işlem ve faaliyetler hakkında Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesi
14 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Ana-Sözleşme-Tadil-Metni.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Articles-of-Association-Amendmend-Proposal.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 7 Nisan 2023 tarihinde gerçekleşen Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda
? Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan 2022 yılı Finansal Tabloları ve Entegre Faaliyet Raporu onaylanmıştır.
? Yönetim Kurulu üyeleri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmişlerdir.
? Şirketimizin Türkiye Finansal Raporlama Standartlarına (TFRS) göre hazırlanmış konsolide finansal tablolarına göre 2022 mali yılı net dönem karı 4.331.051.000,00 TL olarak gerçekleşmiştir. Yasal mükellefiyetler düşüldükten sonra tamamı dağıtılması öngörülen diğer kaynaklardan karşılanmak üzere toplam brüt 750.012.250,73 TL'nin 22 Mayıs 2023 tarihinden itibaren ortaklara dağıtılması ve 2022 yılı net dönem kârından kalan kısmın olağanüstü yedek olarak Şirketimiz bünyesinde bırakılması önerisi onaylanmıştır.
? Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesi, tadil amacıyla SPK ve T.C. Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunularak gerekli izin ve onayların alınması onaylanmıştır.
? Yönetim Kurulu üyeliklerine 2023 yılı faaliyetlerini görüşmek amacıyla toplanacak Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere 1 yıl müddetle Tuncay Özilhan, İlhan Murat Özgel, Talip Altuğ Aksoy, Mehmet Hurşit Zorlu, Kamilhan Süleyman Yazıcı, Agah Uğur, Rasih Engin Akçakoca, Ahmet Boyacıoğlu, Tayfun Bayazıt (Bağımsız), Uğur Bayar (Bağımsız), Lale Develioğlu'nun (Bağımsız) ve Ali Galip Yorgancıoğlu'nun (Bağımsız), seçilmelerine karar verilmiştir. Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin her birine yıllık toplam net 504.000 TL ücret ödenmesine, aynı zamanda Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine bu görevleri nedeniyle belirlenen ücretin 10 aylık biriken toplam tutarına %20 enflasyon farkı eklenerek nakden, tek seferde ve bir defaya mahsus olmak üzere her birine toplam 84.000 TL geriye dönük toplu fark ödemesi yapılmasına, diğer Yönetim Kurulu üyelerine ise bu sıfatları dolayısıyla ücret ödenmemesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
? 2023 yılı hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçiminin onaylanmasına karar verilmiştir.
? 2022 yılı içinde Anadolu Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı'na (vergiden muaf vakıf) 45.264.318 TL, diğer kamuya yararlı dernekler ile vergiden muaf vakıflara ise 450.716 TL bağışta bulunulduğu ortakların bilgisine sunulmuştur.
? Ayrıca, Şirketimiz Yönetim Kurulu,13.03.2023 tarihli kararı ile, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.02.2023 tarih ve 8/174 sayılı kararı uyarınca 06.02.2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Adana, Elazığ) etkileyen depremler nedeniyle, Şirketimiz iştiraki Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş.'nin 2023 mali yılında yapılan ve yapılacak 11.000.000,00-TL tutara kadar nakdi ve 6.500.000,00-TL ayni bağış ve yardımın doğrudan ve/veya bağış toplamaya yetkili kuruluşlar aracılığıyla dolaylı olarak deprem bölgelerine gönderilmesinin onaylanmasına karar verilmiştir.
? Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet olmadığı ve buna bağlı olarak Şirket'in elde etmiş olduğu gelir veya menfaat bulunmadığı hususunda ortaklara bilgi verilmiştir.
? 2022 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği eki Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.6. no.lu zorunlu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi kapsamında gerçekleştirilen bir işlemi olmadığı hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmiştir.
? Yönetim Kurulu Üyelerine, TTK'nın "Şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağı" başlıklı 395 ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396. maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri konusunda izin verilmiştir.
Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte yer almaktadır.

Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Evet

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 19.04.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 CCI GK 2022 Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 CCI_GK_2022_Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 7 Nisan 2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 19 Nisan 2023 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1140173


BIST
-Foreks Haber Merkezi-