Ana Sayfa***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

15 Mayıs 2023 - 16:21 borsagundem.com

***AKMGY*** AKMERKEZ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 16.03.2023
Genel Kurul Tarihi 12.04.2023
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 11.04.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Kültür Mahallesi, Nisbetiye Caddesi, Akmerkez, No:56/1, E-3 Blok, Kat: 1, Etiler, Beşiktaş, İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,
2 - Yönetim Kurulunca hazırlanan 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,
4 - 2022 yılına ait Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketin 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6 - Kârın kullanım şeklinin, dağıtılacak kâr ve kazanç payları oranlarının belirlenmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
9 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulması,
10 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca pay sahiplerine bu işlemlere ilişkin bilgi verilmesi,
11 - Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Sermaye Piyasası Kurulu Karar Organı'nın 09/02/2023 tarih ve 8/174 sayılı Kararı Uyarınca 06.02.2023 tarihinde meydana gelen merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili (Kahramanmaraş, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya ve Adana) etkileyen depremler nedeniyle Şirketimiz tarafından yapılan bağış ve yardımlara ilişkin Şirketimizin 9 Şubat 2023 ve 17 Şubat 2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararları'nın genel kurulun onayına sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlendiği Yönetim Kurulu Kararı'nın genel kurulun onayına sunulması,
13 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,
14 - Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Gündemin 1. maddesi uyarınca Toplantı Başkanlığı oyçokluğu ile oluşturulmuştur.
Gündemin 2. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılına ait Yıllık Faaliyet Raporu müzakere edilmiştir.
Gündemin 3. maddesi uyarınca 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu okunmuştur.
Gündemin 4. maddesi uyarınca 2022 yılına ait Finansal Tablolar okunmuş müzakere edilmiş ve oyçokluğu ile tasdiki yapılmıştır.
Gündemin 5. maddesi uyarınca Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerinin her biri 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak, ibra edildiler.
Gündemin 6. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu'nun 2022 yılına ait kar payı dağıtım teklifi oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
Gündemin 7. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her birine ödenecek ücretin aylık net 22.250,00-TL olarak belirlenmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 8. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu üyeleri ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri seçilmiş ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi Aycan Avcı'nın görev süresi iki yıl, diğer tüm Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri üç yıl olarak belirlenmiştir.
Gündemin 9. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Yönetim Kurulu'nun konuya ilişkin kararına istinaden Bağımsız Denetçi seçiminin onaya sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı okundu ve oyçokluğu ile kabul edildi.
Gündemin 10. maddesi uyarınca Şirket tarafından 2022 yılı içerisinde gerçekleştirilen iş ve işlem bulunmadığı hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi.
Gündemin 11. maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu'nun 396. madde hükmünde belirtilen izin ve yetkilerin Yönetim Kurulu Üyelerine verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 12. maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Mevzuatı gereğince Şirketimiz tarafından 2022 yılında yapılan bağış ve yardım olmadığı hakkında pay sahiplerine bilgi verildi. Yönetim Kurulunun 09.02.2023 tarihli ve (4) sayılı kararı ile 17.02.2023 tarihli ve (6) sayılı kararı uyarınca yapılan bağışların kabulüne oyçokluğu ile karar verildi. 2023 yılında yapılacak bağışlar için belirlenen üst sınırın 2.000.000,00 TL olarak kabulüne oyçokluğu ile karar verildi.
Gündemin 13. maddesi ile ilgili olarak Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.
Gündemin 14. maddesi ile ilgili olarak Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca 2022 yılında yapılan ilgili alım, satım ve kiralama işlemi bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verildi.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.05.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Akmerkez GYO 2022 GK Tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 Akmerkez GYO 2022 GK Hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 Akmerkez Kar Dagitim Tablosu 2022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 12 Nisan 2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 15.05.2023 tarihinde tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1151396


BIST
-Foreks Haber Merkezi-