Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim ----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

06 Haziran 2023 - 18:22 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 18.04.2023
Genel Kurul Tarihi 30.05.2023
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.05.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEŞİKTAŞ
Adres Gayrettepe, Yıldız Posta Cad., No.50 (Dedeman İstanbul Hotel / Pınar (4) Toplantı Salonu)

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın teşkili,
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onanması,
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetleme Kuruluşu Görüşünün okunması,
5 - 01.01.2022-31.12.2022 hesap dönemi faaliyet ve hesaplarına ilişkin tüm Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onanması,
6 - 2022 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım tarihi konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin görüşülerek kabulü veya reddi,
7 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2023 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulunun Bağımsız Dış Denetçi firma seçimi ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
9 - Yönetim Kurulunda yer almayan Yönetici ve Müdürlerin 2022 yılı hesap dönemi faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret ve huzur haklarının belirlenmesi,
11 - Yürürlükte olan geri alım programıyla ilgili pay sahiplerine bilgi verilmesi ve bu konuda yönetim kuruluna yetki verilmesinin onaya sunulması,
12 - Yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, Üst Düzey Yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri (1.3.6- 1.3.7) çerçevesinde yıl içinde yapılan söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Şirket ve bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapabilmeleri ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396 ncı maddeleri gereğince Yönetim Kuruluna 2023 yılı için izin verilmesi,
14 - 2023 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi hususunun onaya sunulması,
15 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirketin 2022 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
16 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine ipotek, rehin ve benzeri teminatlar verilmesi sureti ile menfaat sağlanmadığı hakkında bilgi verilmesi,
17 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahipleri'ne bilgi verilmesi,
18 - Kapanış ve dilekler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları . GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI EKTE "pdf" DOSYA OLARAK GÖNDERİLMEKTEDİR


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.06.2023

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu Hazirun İmzasız.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlar, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 06.06.2023 tarihinde tescil edilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156560


BIST
-Foreks Haber Merkezi-