Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Finansal Rapor

31 Temmuz 2023 - 08:35 borsagundem.com
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelararda Yeniden Sınıflandırılacirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme vearı Geçmiş Yıllar Kar / Zararlönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dözkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 116.667.204 2.335 36.032.698 245.494.581 245.494.581
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
-54.155.781 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Avansı
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Kar Payları
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı lden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı ılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
ülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
ne Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki De 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma 0
Diğer Deği 0
Dönem Sonu B 1.832.335 90.188.479 su

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
38.000.000 116.667.204 -1.584.776 89.088. 330.654.053 0
Muhasebe Politikalarınişkin Düzeltmeler
Muhasebe Politikalarındaki Göüzeltmeler
a İlişkin Düzeltmeler
0 ar
(Gider)
864 -17.6 182.525.789
0er)
ımı
0
Sermaye Azaltı 0
Sermaye Avansı 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortaİşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
Kar Payı Hariç Pay Sahipleri 0
Payların Geri Alım İşl y Bazlı İşlemler Nedeniyle Mey veya Elden Çıkarılması
75.000
Bağlı Ortaklıklardaan Pay Oranı Değişikliklerine Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahi Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançlarılan ve Finansal Olmayan Varlğe Uygun Değer Riskinden KorunTaahhüdün Başlangıç Maliyetineilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan vükümlülüğün) veya Gerçeğe Uyguün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tu mesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kalemiayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanaliyetine veya Defter Değerine 0
larındaki Değişiklikler Kalemieya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanaliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
-2.005.170 8.700.172 758.358.084


Sunum Para Biri Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit
Dönem Karı (Zararı)
107.021.929
Dönem Net Karı (Zazeltmeler
18.065.367 lgili Düzeltmeler
8.711.071
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-2.451.663 23.941
Alacaklarda Değer Düzeltmeler
[4] -423.941
Karşılıklar İle İlgili Düzeltme [16] 3.340.219 1.083.747
Çalışanili Düzeltmeler
3 1.083.747
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
1.367.654 3.023.160
Vergi (Geliri)
[17] -1.741.554
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimle -132.917.744 -72.414.402
Ticari A [5] -206.546.374 11.728
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-68.945
İlişkili Olmayan Taraflarş (Artış)
-206.477.429 caklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] -822.261 -45.223
İlişkili Olmayan Taraflar Alacaklardaki Azalış (Artış) -822.261 zalışlar (Artışlar) İle İlgili [8] 45.000 Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Az [14] -1.434.903
alış) ile İlgili Düzeltmeler
[7] daki Artış (Azalış)
49.953.690 Faydalar Kapsamında Borçlardak [16] 2.431.110 Faaliyetler ile İlgili Diğe 0 201
İlişkili Taraflara Faardaki Artış (Azalış)
201
Ertelenmiş Gelirlerdekğan Yükümlülüklerin Dışında Ka 28.326.429 de Gerçekleşen Diğer Artış (Az -4.832.369
Faaliyetler 49 -760.076
ş)
-4.072.293
Faaliyetlrı
Karşılıklar Kapsamında Yapılan -291.94 70
Maddi ve Maddi Olmayan D 0 n Kaynaklanan Nakit Çıkışları -71.610.341
FİNANSMAN FA 23.563.475
Kredilerden 23.563.475Ş (AZALIŞ)
KİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ N [3] ÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZE 66.023.372


Sunu Konsolide

ceki Dönem 31.12.2022
Finansa [3] 94.313.240 175.955.632
Finansa 1.10 0
Ticari 378.397 171.850.920
lacaklar
İlişkili Olmayan Taraflard 171.85 n Taraflardan Diğer Alacaklar 3.715.404 2.893.143
Stoklar
[8] 13.036.260 7.691.260
Peşin Ödenmiş Gi [ 31.994.735 30.581.975
İliGiderler
İlişkili Olmayan Taraflara 30klar
] M
ÖNEN VARLIKLAR
0.195.109
DURAN VARLIKLAR

Yatı lıklar
11] 3.545.907
Kullanım Hakkı Varlıkları
2.996arlıklar
482.266.669 Aktifleştirilen Geliştirme Mal 476.340. 334.232.035
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
nmiş Vergi Varlığı
[17] 4.029.601 04
TOPLAM DURAN VARLIKLAR 522.145.560 361.241.923
TOPLAM VARLIKLAR
1.052.340.6 750.751.923
KAYNAKKLER

Kısa Vadeli Borçlan [6] 72.717.725 58.763.096
İlişVadeli Borçlanmalar
72.717.725 58.763.096
Banka Kredileri
71.537.801 58.057.756
Kiralama İşl 705.340n Kısa Vadeli Kısımları
[6] 21.015.998 16.036.499
İlişkili Olmayananmaların Kısa Vadeli Kısımlar 21.015.998 16.036.499
Ticari Borçlar
[6 132.820.999 82.867.309
İlişBorçlar
132.820.9 82.867.309
Çalsamında Borçlar
[16] .765.398
Diğer Borçlar
12.574
Ertelenmiş Gelirleğan Yükümlülüklerin Dışında Ka 33.717.69 5.391.268
Döne 2klar
ara Sağlanan Faydalara İlişkin 5Karşılıklar
[13] 59 ğer Kısa Vadeli Yükümlülükler [15] 18.079.454 134.145
ARA TOPLAM
284.261.411 166.574.266
TOPLAM KISA V 166.57KLER

Uzun Vadeli Borçlan [6 1.861.021 3.558.067
İlişkadeli Borçlanmalar
1.861.021 67
Banka Kredileri
913.288 .258.510
Kiralama İşleml 9 2.299.557 4.862.295
Çalışanlara S Vadeli Karşılıklar
7.860.153 8.420.362
TO 174.994 [18-2 38.000.000
Paylara Gelirler (Giderler)
4.776
Yeniden Değerleme 8.700.172 Zararı
4 57.319
TOPLAM ÖZKA 758.358.0 575.757.295
TOPLAM KAYNAKLAR
52.340.669


Sunum Para Birimi Finansal Tablo Niteliği Konsolide

t Referansı 01.2023 - 30.06.2023 - 30.06.2022 Ca30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer KVEYA ZARAR KISMI

Hasılat [19] 451.407.005 186.302.725 259.043.659 Satışların Maliyeti
[19] -215.351.624 77.524 -133.878.124 AALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR) 236.055.381 110.425.201 125.165.535 BRÜT KAR (ZARAR)
236.055.381 201 125.165.535 m Giderleri
[20] 44.733 -43.793.982 -5n Diğer Gelirler
[21] 424.108 56.365 den Diğer Giderler
[21] -1.495.785 -1.470.367 ZARARI)
71 79.957.551 en Gelirler
8.237.706 576.271 8.207.198 ERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
191.376.677 2
Finansman Gelirleri
15.514.926 1 10.892.291man Giderleri
-24.201.311 -14.049.933 -14.846.634 YETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
182.690.292 8
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
255.891 45 95.591
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-228.107 -150.558
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
483.998 246.149
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
182.946.183 107.021.929 81.367.959
DÖNEM KARI (ZARARI)
182.946.183 92.055.618 -17.681 -17.681
81.367.959
Pay Başı - cak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
96.846
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
949.687 -594.117
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
80.773.842
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Ko 0
Ana Ortaklık Payları
182.525.789 80.773.842http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176965-Foreks Haber Merkezi-