Ana Sayfa***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ----

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

31 Temmuz 2023 - 14:51 borsagundem.com

***CCOLA*** COCA-COLA İÇECEK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Önceliklendirme Analizi (34) Değer Yaratma Modelimiz (48)
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Risk ve Fırsatlar (39-43) 2022-2024 Için Stratejik Önceliklerimiz (44) Değer Yaratma Yaklaşımımız (51, 62, 71, 75, 89, 99, 117) Şirketimiz internet sitesinde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurumsal yönetim sekmesinden Politikalar bölümüne ulaşabilirsiniz.
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Sürdürülebilirlik Tahhütlerimiz (13), Risk Yönetimimiz (24-25), Değer yaratma Yaklaşımımız (51, 62-63, 69-70, 96, 115,118, 132)
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Entegre Yönetişim Yaklaşımımız (22-23) Şirketimiz internet sitesinde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurumsal yönetim - Yönetim ve Yönetim kurulu sekmesinden Komiteler bölümüne ulaşabilirsiniz.
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X Entegre Yönetişim Yaklaşımımız (22-23) Kurumsal Yönetime Ilişkin Ek Bilgiler (152-156) Yatırımcı Ilişkileri (157-158) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (164-170)
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Sürdürülebilirlik Tahhütlerimiz (13), Risk Yönetimimiz (24-25), Değer Yaratma Yaklaşımımız (52, 62-63, 69-70, 96, 115,118, 132)
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Performans Göstergeleri (272-313)
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Değer Yaratma Yaklaşımımız (50-54, 58-61, 66-69,75, 78-89, 93-96, 99, 102-103, 105-114, 117-137)
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X 2030 Sürdürülebilirlik Tahhütlerimiz (13), Değer Yaratma Yaklaşımımız (50-54, 58-61, 66-69,75, 78-89, 93-96, 99, 102-103, 105-114, 117-137))
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Değer Yaratma Modelimiz (47-48)
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Üretim (106), Faaliyetlerimize Ilişkin Ek Bilgiler (152-156)
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Raporumuz Hakkında (5) Bağımsız Güvence (270 - Şirketimiz internet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik bölümünün Raporlama sekmesinden Sürdürülebilirlik Raporları bölümüne ulaşabilirsiniz.) Bağımsız Doğrulama (271)
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Sorumlu Üretim (105 108,109, 113, 115,-118, 120-123) BIST Için Ek Açıklamalar (314-320)
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Raporumuz Hakkında (2) CCI Raporlama Kılavuzu (2)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Sürdürülebilirlik Tahhütlerimiz (13)
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Üretim (117, 119-120, 126,128-131)
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Üretim (117, 119-120, 126,128-131)
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Endeklerinde Tanınırlık (20), Paydaşlarla Etkileşimimiz (30-33), Üyelikler (296)
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Üretim (106-125),Çevresel Performans Göstergeleri (297-320) Bist Için Ek Açıklamalar (314-320)
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X CCI Raporlama Kılavuzu (2)
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Üretim (106-125),Çevresel Performans Göstergeleri (297-320) Bist Için Ek Açıklamalar (314-320)
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Üretim (106-125)
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Sürdürülebilirlik Tahhütlerimiz (13) Sorumlu Üretim (105-125)
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Üretim (105-125)
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Sürdürülebilirlik Tahhütlerimiz (13) Bayilerde Sürdürülebilirlik (98) Sorumlu Tedarik (100), Çevresel Performans Göstergeler (301)
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Üretim (105-125)
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel Performans Göstergeleri (297-320)
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Çevresel Performans Göstergeleri (297-320)
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Sürdürülebilirlik Tahhütlerimiz (13), Sorumlu Üretim (105-107, 120-125), CDP (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik bölümünün Raporlama sekmesinden CDP bölümüne ulaşabilirsiniz.)
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X 2030 Sürdürülebilirlik Tahhütlerimiz (13), Sorumlu Üretim (105-107, 120-125), CDP (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik bölümünün Raporlama sekmesinden CDP bölümüne ulaşabilirsiniz.)
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Tedarik (103-104), Sorumlu Üretim (106,210-125), Çevresel Performans Göstergeler (297-320)
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Sorumlu Üretim (115-120), Çevresel Performans Göstergeleri (309-317)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde karbon fiyatlama sistemine ve karbon ticaretine dahil olunmamıştır. CDP (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik bölümünün Raporlama sekmesinden CDP bölümüne ulaşabilirsiniz.)
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde karbon fiyatlama sistemine ve karbon ticaretine dahil olunmamıştır. CDP (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik bölümünün Raporlama sekmesinden CDP bölümüne ulaşabilirsiniz.)
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama döneminde karbon fiyatlama sistemine ve karbon ticaretine dahil olunmamıştır. CDP (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik bölümünün Raporlama sekmesinden CDP bölümüne ulaşabilirsiniz.)
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Endekslerinde Tanınırlık (20) Üyelikler (296)
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X Raporlama Standartları (2), Önce Insan (49-52), Çeşitlilik ve Kasayıcılık (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurumsal Yönetim sekmesinden Politikalar içerisinde yer alan CCI Bilgi Güvenliği Politikası bölümüne ulaşabilirsiniz.)
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Önce Insan (49-52), Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (57-64)
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (57-64) Toplumsal Yatırımlar (126-137)
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X Önce Insan (49-52) Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (57-64) (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurumsal Yönetim sekmesinden Tedarikçiler için Temel İlkeler ve İş Yönetimi Etiği Kodu bölümüne ulaşabilirsiniz.)
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X Önce Insan (49-52) Beşeri Sermaye (65-76) Şirketimiz internet sitesinde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurumsal Yönetim sekmesinden Politikalar içerisinde yer alan Tazminat Politikası bölümüne ulaşabilirsiniz.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X Etik Yönetimimiz (27-28)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlarla Etkileşimimiz (30), Beşeri Sermaye (66-68,72-77)
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş Sağlığı ve Güvenliği (52-56)
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Iş Sağlığı ve Güvenliği (56)
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Risk Yönetimimiz (24-25) (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurumsal Yönetim sekmesinden Politikalar içerisinde yer alan CCI Bilgi Güvenliği Politikası bölümüne ulaşabilirsiniz.)
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Etik Yönetimimiz (27-28) (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Yatırımcı ilişkileri bölümünün kurumsal Yönetim sekmesinden yer alan İş Etiği Kodu bölümüne ulaşabilirsiniz.)
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Ekonomik Etki (127), CCI'da Kurumsal Sosyal Sorumluluk (128-133), CCI Gönüllüleri (134-137)
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Üyelikler (296), Paydaşlarla Etkileşim (32) Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (58-60) Beşeri Sermaye (65-76)
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Üyelikler (296), Paydaşlarla Etkileşim (32) Çeşitlilik ve Kapsayıcılık (58-61) Beşeri Sermaye (65-77)
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X Paydaşlarla Etkileşim (29-33)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Raporumuz Hakkında (2) (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik bölümünün Raporlama sekmesinden CDP bölümüne ulaşabilirsiniz.)
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Raporumuz Hakkında (2-3) Üyelikler (296) Sürdürülebilirlik Endekslerinde Tanınırlık (22)
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Sürdürülebilirlik Endeklerinde Tanınırlık (20) (Şirketimiz internet sitesinde yer alan Sürdürülebilirlik bölümünün Raporlama sekmesinden Sürdürülebilirlik Endeksleri bölümüne ulaşabilirsiniz.)
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Kurumsal Yönetime Ilişkin Ek Bilgiler (152-156)
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X CCI Kurumsal Sosyal Sorumluluk (126-137)http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1177197


BIST
-Foreks Haber Merkezi-