Ana Sayfa***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ----

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

01 Eylül 2023 - 21:43 borsagundem.com

***MIATK*** MİA TEKNOLOJİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere İlişkin Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Politika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konuları, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X 14001:2015 ÇYS etkin bir şekilde işletilmekte olup 3rd party tarafından denetim sonucunda TÜRKAK akrediteli belge alınmıştır.
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İnsan Hakları ve Çalışan Politikası vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirketin ÇSY politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır. https://www.miateknoloji.com/kurumsal/kalite-cevre-ve-is-sagligi-guvenligi/
A1.2. ÇSY politikaları kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Şirket bünyesinde çalışanlara duyurulmuş olup kamuya açıklanmamıştır.
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY politikalarının yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya birimler ile ÇSY konularıyla ilgili ortaklıktaki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Sürdürülebilirlik Komitesi, ÇSY hedeflerinin belirlenmesi, gözden geçirilmesi, uygulanması ve sürekliliğinin sağlanmasından sorumludur. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 24)
A2.1. Sorumlu komite ve/veya birim tarafından, politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir kez yönetim kuruluna raporlanmıştır.
X ÇSY Politikalarından sorumlu üst yönetim ve kalite birimi Yönetim Gözden Geçirme (YGG) toplantısında politikalar kapsamında gerçekleştirilen faaliyetleri gündem maddesi olarak sunmaktadır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 22)
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY Hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları hazırlanmış olup kamuya açıklanmamıştır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X Hedeflere ilişkin kilit performans göstergeleri sosyal, çevresel ve ekonomik olarak kamuoyu ile paylaşılmıştır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 15, 27, 31)
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler raporun genelinde açıklanmaktadır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X Faaliyet raporlarında MİA Teknoloji?nin sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin faaliyetlerine ve politikalarının uygulanmasında Sürdürülebilirlik İlkesi kapsamında Sağlık ve Kaliteli Yaşam, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği, Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Eşitliğin Azaltılması, Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar, İklim Eylemi ve Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar gibi Birleşmiş Milletler Sürdürülebilirlik Kalkınma Amaçları gözetilmek suretiyle hareket edilmektedir. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 29)
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X Şirketimizin faaliyetleri çevre mevzuatına herhangi bir aykırılık taşımamaktadır. Bu kapsamda çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularının genelinde ilgili şirketimizin aleyhine dava açılmamış, sürdürülebilirlik politikalarımız açısından faaliyetlerimizi önemli ölçüde etkileyecek herhangi bir yasal yaptırıma da maruz kalmamıştır.
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY Kilit performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmamıştır.
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X Şirketimizde 14001:2015 ÇYS etkin bir şekilde işletilmekte olup politikalarımız web sitemizde yayınlamıştır. https://www.miateknoloji.com/kurumsal/kalite-cevre-ve-is-sagligi-guvenligi/
B2. Çevre yönetimine ilişkin bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel faktörlere ilişkin yapılan raporlama, 1 Ocak -31 Aralık 2022 dönemini kapsayacak şekilde son birkaç yıla ilişkin verileri karşılaştırabilir olarak sunarken raporun kapsamı, metodolojisi gibi konular hakkında da detaylı bilgi içerir. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 24, 25,28)
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X Bu konuda bir kamuya bir açıklamamız bulunmamaktadır.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel öncelikler ve hassasiyetler raporumuzdaki önceliklendirme matrisi bölümünde yer almaktadır. Geliştirme çalışmaları devam etmektedir 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 26)
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X Tedarikçi değerlendirme prosedürüne göre tedarikçi seçimi yapılmaktadır. Süreci geliştirmek için çalışmalar devam etmektedir
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X Bu konuda bir kamuya bir açıklamamız bulunmamaktadır.
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, enerji yönetimi, su ve atık su yönetimi, atık yönetimi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel etkileri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir şekilde kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel göstergeler ile ilgili projelerimizden ve bu konular için yaptığımız çalışmalardan raporun genelinde bahsedilmiştir. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 27, 28)
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Hesaplanan verilerle ilgili bilgi raporda verilmiştir. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 27, 28)
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X Hesaplanan çevresel göstergeler 2020, 2021 ve 2022 yılları için karşılaştırmalı olarak raporda açıklanmıştır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 27, 28)
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X Çevresel etkileri azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedeflerden ve bu konudaki strateji planlarından bahsedilmiştir. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 27, 28)
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi oluşturulmuş ve planlanan eylemler kamuya açıklanmıştır.
X MİA Teknoloji, iklim değişikliğinin günlük yaşamımıza etkilerinin farkında olup, bu konuda belirlenen riskler Küresel Risk ve Fırsatlar kısmına eklenmiştir. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 25)
B14. Ürünler ve/veya hizmetlerin çevreye potansiyel olumsuz etkisini önlemek veya bu etkileri minimuma indirmek amacıyla program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bu konuda çalışmalarımız bulunmakta fakat kamuya açıklama yapılmamıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu konuda çalışma yapılması planlanmaktadır.
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X 2022 Ekim ayı itibariyle MİA Teknoloji iştirakı olarak kurulan Tripy Mobility Teknoloji A.Ş firması karbon emisyon azaltımı ve çevresel etkileri azaltmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 30)
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporu?nda MİA Teknoloji A.Ş? nin 2020, 2021, 2022 yılları elektrik enerjisi tüketim verileri paylaşılmıştır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 27)
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X Faaliyet gösterilen sektör itibariyle elektrik, ısı, buhar ve soğutma üretilmemektedir
B18. Yenilenebilir enerji kullanımının artırılması, sıfır veya düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji kullanımı hakkında projeler geliştirilmektedir. 2023 yılı GES ve RES projelerini hayata geçirme hedefi vardır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 28)
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X Yenilenebilir enerji kullanımı hakkında projeler geliştirilmektedir. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri bulunmamaktadır.
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen enerji tüketim ve emisyon azaltım miktarı kamuya açıklanmıştır.
X Bu konuda bir kamuya bir açıklamamız bulunmamaktadır.
B21. Su tüketimi, varsa yer altından veya yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su miktarları, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X Su tüketimi ile ilgili bilgiler raporda verilmiştir. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 27)
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat ve girişim kapsamında değildir.
B23. Raporlama döneminde biriken veya satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat ve girişim kapsamında değildir
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X Şirket faaliyeti gereği ilgili mevzuat ve girişim kapsamında değildir
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X https://www.miateknoloji.com/kurumsal/insan-kaynaklari-politikasi/
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının iyileştirilmesi, kadın istihdamı ve kapsayıcılık konularına (cinsiyet, ırk, din, dil, medeni durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X MİA Teknoloji 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kurumsal yönetim ve iş etiği politikasında yer almaktadır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 31- 34)
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X MİA Teknoloji?de eşit koşullardaki kişilere eşit fırsat sağlanır, çalışanlar arasında ırk, din, dil, mezhep veya herhangi bir inanış, cinsiyet, yaş, kültürel veya sosyal sınıf ayırımı yapılmaz, insan haklarına saygı gösterilir, çalışanların kurum içi fiziksel, ruhsal ve duygusal olarak kötü muamelelere karşı korunur 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 31)
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ilişkin gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X MİA Teknoloji 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kurumsal yönetim ve iş etiği kasımında yer almaktadır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 31- 34)
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X MİA Teknoloji 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kurumsal yönetim ve iş etiği kasımında yer almaktadır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 30- 33)
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X MİA Teknoloji? de şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir ve kamuya ile paylaşılmıştır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 33)
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X MİA Teknoloji? de çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılmakta ve kamuya ile paylaşılmıştır 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 33)
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İş sağlığı ve güvenliği politikaları çalışanlar ile paylaşılmış ve kamuya açıklanmıştır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 35)
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X Kaza istatistikleri düzenli olarak tutulmakta ve raporlanmaktadır. ISO 45001 belgemiz mevcuttur. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 35)
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Bilgi güvenliği politikaları çalışanlar ile paylaşılmış ve kamuya açıklanmıştır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 33)
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X MİA Teknoloji 2022 Sürdürülebilirlik Raporu kurumsal yönetim ve iş etiği kasımında yer almaktadır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 31)
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda eğitimler verilmektedir. Eğitim planı çalışanlar ile paylaşılmaktadır.
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X İnternet sitemizde ve raporumuzda müşteri şikayetlerinin iletilebileceği adresler açık olarak belirtilmiş durumdadır. 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 41)
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X MİA Teknoloji 2022 Sürdürülebilirlik Raporu paydaşlarla iletişim kasımında yer almaktadır 2022 Yılı Sürdürülebilirlik Raporu (Sayfa 41)
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X Finansal tablolarla ilgili finansal raporlama standartlarının dışında sürdürülebilirlik raporlamalarıyla ilgili benimsenen uluslararası standartlar açıklanmamıştır
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X Bu kapsamda bir açıklama yapılmamıştır.
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X Bu konuda bir çalışma bulunmamaktadır.
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Bu konuda bir çalışma bulunmamaktadır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik eğitimler planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1191123


BIST
-Foreks Haber Merkezi-