Ana Sayfa***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim ----

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim

25 Aralık 2023 - 18:47 borsagundem.com

***NTHOL*** NET HOLDİNG A.Ş.( Diğer Pay İhracı - İptaline İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye Azaltımı İşlemlerine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Pay İhracını/İptalini Doğuran Durum Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği"ne (II-22.1) uyum sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.12.2023
Ortaklara Dağıtım Yapılacak mı ? Hayır
Ortakların Paylarından İptal Yapılacak mı? Hayır
Konu Genel Kurul?da Görüşülecek mi ? Evet
Mevcut Sermaye (TL) 563.875.937
Ulaşılacak Sermaye (TL) 500.000.000

Pay İhracı/İptali Bilgileri
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay Başına Hak Kullanım Bedeli (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRENTHL00020 12,351
B Grubu, NTHOL, TRANTHOL91Q6 563.875.924,649 0,00000 63.875.937 11,32801

Mevcut Sermaye (TL) Pay İhracı Tutarı(TL) Pay İhracı (%) Pay İptali Tutarı(TL) Pay İptali (%)
TOPLAM 563.875.937 0 0 63.875.937 11,32801

Para Birimi TRY

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 25.12.2023 bugünkü tarihli toplantısında
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Geri Alınan Paylar Tebliği" (II-22.1) hükümleri, bu tebliğe ek olarak 21.07.2016 ve 25.07.2016 tarihli duyuruları, 14.02.2023 tarih ve 9/177 sayılı İlke Kararı ve Kurul'un ilgili diğer düzenlemeleri kapsamında
SPK'nın 07.02.2023 tarih ve E-29833736-110.09.09-32856 sayılı yazısı ile elde tutma süresi 2023 yılı muhtelif tarihlerde dolan ve sermaye azaltımı yoluyla itfası ve/veya satış yoluyla elden çıkarılması için 31.03.2024 tarihine kadar ek süre verilen 18.033.149,83 TL tutarındaki payların da içinde olduğu Şirketimizin Geri Alınan Paylarının toplamı, toplantı tarihimiz itibarıyla 95.595.696,98 TL'dir.
Şirketimizin 95.595.696,98 TL tutarındaki geri alınan paylar toplamı içerisinden
- Yukarıda belirtilen 18.033.149,83 TL tutarındaki paylara, 45.842.787,17 TL tutarındaki diğer geri alınan payların da ilave edilmesi suretiyle bulunan toplam 63.875.937 TL tutarındaki payların, 563.875.937 TL olan mevcut sermayemizin azaltılması suretiyle itfa edilerek, sermayemizin 500.000.000 TL'ye indirilmesine,
- Kararımızın ekinde yer alan, Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Holding'in Sermayesi" başlıklı 8'inci ve "Paylar ve Sermaye Piyasası Araçları" başlıklı 9'uncu maddelerine ilişkin tadil tasarılarının ekteki şekilde kabulüne,
- SPK'nın VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Fon Çıkışı Gerektirmeyen Sermaye Azaltımı" başlıklı 19. maddesi ile SPK'nın İ-SPK.22.1 (24.07.2014 tarih ve 23/759 s.k.) sayılı İlke Kararı uyarınca uygunluk görüşü almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına,
- Uygunluk görüşünün alınmasından sonra T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınmasına,
- Yapılacak ilk Genel Kurul için gündemin, tarihin ve yerin belirlenerek pay sahiplerine çağrı yapılmasına, genel kurul kararının tescil ve ilan ettirilmesine,
- Sermaye azaltımı süreci içerisinde, payların tamamı için nitelikli yatırımcılardan blok olarak gelebilecek olası alım taleplerinin değerlendirilmesine, satış yapılarak payların elden çıkartılmasına, böylelikle nakit girişi sağlanmak suretiyle şirketimizin özkaynak değerlerinde artış sağlanmasına,
- Diğer kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli başvuruların yapılması ve her türlü iş ve işlemin ifası hususlarında Şirket Üst Yönetimin yetkilendirilmesine,
oybirliği ile karar verilmiştir.

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229080


BIST
-Foreks Haber Merkezi-