Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

07 Nisan 2024 - 00:03 borsagundem.com
en İRaporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ ı etkileyebilecek nitelikteki ullanımına sunulmaktadır.
X
AKKI

1.2.1- Şirket yöneti X
1.3. GENEL KURUL

bir başlık altında verilmiş okânı olan kimseler, kendileri su kapsamında yaptıkları işlemnu bilgilendirmiştir.
eleri, ilgili diğer kişiler, ful toplantısında hazır bulunmu gündeminde, tüm bağışların ve 1.3.11 - Genel Kurul toplantı Kurul toplantısına katılım veaye Piyasası Mevzuatı ve TTK?n sahipleri ve medya dâhil kamuBaşkanı?nın müsaadesi ile misada Genel Kurul toplantısına ka X Esas sözleşmemizin 19. maddesi, azlık haklarının kullanımı için alt sınırı ahiplerimizce onaylanmıştır. Politikada karın dağıtım usul ve esasları belirtilmekle birlikte asgari kâr dağıtım oranı, kâr dağıtım tarihi vb. detaylara yer verilmemiştir.
1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.
X
1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.
X
1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.
X
2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİr oluşturulmuştur.
X
3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.
X
3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ DESTEKLENMESİ

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenn da görüşü alınmıştır.
X
3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.
X
3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.
X
3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedEtik Davranış Kuralları'nı belk onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.
X
4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.
X
4.2.2-Yönetim kurulu üyelerininir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.
X
4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25?lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur. Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
X üm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.
X
4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.

X
4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.
X
4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır. Yönetim kurulu üyelerinin şirket Şirketimizde Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapanların, grup içi/dışı başka görevler almasına dair bir düzenleme bulunmamaktadır.
4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir komitede görbir üyenin birden fazla komitede görevlendirilmemesine dikkat edilmekle birlikte, Yönetim kurulu üye sayımızın 5 kişiye düşmesi, komite başkanlarının bağımsız üyelerden olması, komitelerde icracı üye bulunmaması gibi gerekçelerle bu kuralın tam olarak uygulanması mümkün olmamaktadır.
4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.
luklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.
X veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
X
4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen üc Üst düzey yöneticilere sağlanan haklar, şirketin konsolide finansal tablo dipnotlarında topluca beyan edilmektedir. Kişi bazında açıklama yapılmamaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1269145


BIST
-Foreks Haber Merkezi-