Ana Sayfa***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu ----

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

07 Nisan 2024 - 00:10 borsagundem.com

***GUBRF*** GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Uyum Durumu Açıklama Kamuya Açıklalgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısme lik Uyum Raporu

A. GENEL İtika ve Hedefler

A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından öncelikli çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ÇSY) konbelirlenmiştir.
X Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konuları kapluk Analizi? çalışması yapılmı.tr/uploads/files/pages/gubretf/Sayfa 2-7
A1.1. Ortaklık yönetim kurulu tarafından ÇSY politikaları (Örn: Çevre Politikası, Enerji Politikası, İns açıklanmıştır.
X Çevre politikası il.com.tr/tr/kurumsal-politikalaapsamında belirlenen kısa ve uklanmıştır.
X
esinden sorumlu komiteler ve/vla ilgili ortaklıktaki en üst belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X Komiteler ve/veya birimler ileteki en üst düzey sorumlular ve görevleri belirlenmiş, fakat kamuoyuna açıklanmamıştır.
A2.1. Sorumlu komite ve/veyaaaliyetler yıl içinde en az binmıştır.
X
A2.2. ÇSY hedefleri doğrultusunda uygulama ve eylem planları o X Hedefler doğrultusunda gerekli analizler ve eylem planları oluşturulmuş, fakat kamuoyuna açıklanmamıştır.
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile söz konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma düzeyi kamuya açıklanmıştır.
X
A2.4. İş süreçlerine veya ürün ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını iyileştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/gubretas-2021-faaliyet-raporu-153.pdf/Sayfa 2-7
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında ortaklığın sürdürülebilirlik performansına, hedeflerine ve eylemlerine ilişkin bilgi anlaşılabilir, doğru ve yeterli bir şekilde verilmiştir.
X s-2021-faaliyet-raporu-153.pdf/Sayfa 2-7
A3.2. Ortaklık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarından hangileri ile ilişkili olduğuna ilişkin bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
A3.3. ÇSY konularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY politikaları açısından önemli nitelikteki ve/veya faaliyetleri önemli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X
A4. Doğrulama

A4.1. Ortaklığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Ortaklık, çevre yönetimi alanındaki politika ve uygulamalarını, eylem planlarını, çevresel yönetim sisteme bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
sinde hazırlanan çevresel raporlara ilişkin olarak raporun kapsamı, raporlama dönemi, raporlama tarihi, raporlama koşulları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel hedefler kamuya açıklanmıştır.
X
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sorunların iş hedeflerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
B7. Operasyon süreci dahil ortaklık değer zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak şekilde çevresel konuların nasıl yönetildiği, iş hedeflerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
B8. Çevre konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının politika oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyon X
B10. Verileri toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B11. Önceki yıllarla karşılaştırmalı olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış veya azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
B12. Çevresel etkilerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli hedefler belirlenmiş, bu hedefler ve geçmiş yıllarda belirlenen hedeflere göre ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
B13. İklim krizi ile mücadele stratejisi o X
B14. Ürünler ve/ altılması hedeflerine sayısal verilerle vurgu yapılmıştır. Ayrıca Yarımca Tesislerimizde Sıfır Atık politikası uygulanmaktadır. https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/gubretas-2021-faaliyet-raporu-153.pdf/Sayfa 2-7
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon miktarlarında azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
B15. Çevresel etkileri azaltmaya yönelik girişim ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
B16. Enerji tüketimi (doğal gaz, motorin, benzin, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) verileri Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
Karbon ayak izinin azaltılması amacıyla enerji etüdü yapılmıştır. Sera gazı emisyon azaltımı planlanmaktadır. https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/gubretas-2021-faaliyet-raporu-153.pdf /Sayfa 5-6 ve Sayfa 19
B19. Yenilenebilir enerji üretim ve kullanım verileri kamuya açıklanmıştır.
X İskenderun?da yürütülen Çatı GES projesi kapsamında güneş enerjisi ile elektrik üretimi gerçekleştirilmiştir. https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/gubretas-2021-faaliyet-raporu-153.pdf / Sayfa 19
B20. Enerji verimliliği projeleri yapılmış ve enerji verimliliği projeleri sayesinde elde edilen er.
veya yer üstünden çekilen, gee prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
B22. Operasyonlar veya faaliyetlerinin herhangi bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap & Trade veya Karbon Vergisi) dâhil olup ol X
B23. Raporlam X
B24. Ortaklık içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise ayrıntıları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. Ortaklığın çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
C. SOSYAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Sözleşmeleri ve diğer ilgili mevzuatı kapsayacak şekilde Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Politikası oluşturulmuş, politikanın uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve politika ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X İnsan Kaynakları Politikası ile Etik İlkeler kapsamında sorumlular kamuya açıklanmamıştır. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu/12. İnsan Kaynakları Politikası ve Etik İlkeler
C1.2. Tedarik ve değer zinciri etkileri et, ırk, din, dil, medeni duru sosyal ve kültürel farklılıklar vb. konularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/pl.06-etik-i-lkeler-ve-c-alis-ma-politikasi-545.pdf
C1.3. Belirli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere duyarlı kesimlerin (düşük gelirli kesimler, kadınlar vb.) veya azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda değer zinciri boyunca alınan önlemler kamuya açıklanmıştır.
X https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/pl.06-etik-i-lkeler-ve-c-alis-ma-politikasi-545.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk işçi çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/pl.06-etik-i-lkeler-ve-c-alis-ma-politikasi-545.pdf
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat dengesi çözümleri ve yetenek yönetim konularına çalışan haklarına ilişkin politikasında yer verilmiştir.
X https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/pl.06-etik-i-lkeler-ve-c-alis-ma-politikasi-545.pdf
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve anlaşmazlıkların çözümüne ilişkin mekanizmalar oluşturularak uyuşmazlık çözüm süreçleri belirlenmiştir.
X https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/pl.06-etik-i-lkeler-ve-c-alis-ma-politikasi-545.pdf
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan dönem içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 yılı içerisinde gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerine ve diğer uygulamalara yer verilmiştir. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / J. Çalışan Bilgileri / Eğitim Faaliyetleri 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / 12. İnsan Kaynakları Politikası ve Etik İlkeler
C1.6. İş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket içi ?İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği? bulunmakla birlikte, kamuya açıklanan bir politika bulunmamaktadır.
C1.6. İş kazalarını önleme ve sağlığın korunması amacıyla alınan önlemler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
C1.7. Kişisel verilerin korunması ve veri güvenliği politikaları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/pl.09-kvkk-politikasi-556.pdf
C1.8. Etik politikası oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/pl.06-etik-i-lkeler-ve-c-alis-ma-politikasi-545.pdf
C1.9. Toplumsal yatırım, sosyal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X Şirketimizin toplumsal yatırım ve sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında "Türkiye Toprak Verimliliği Haritası" ve "Model Üretim Alanları" projelerinin yanısıra eğitim bursu, tarımsal danışmanlık hizmetleri gibi çalışmaları da bulunmaktadır. 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / 10. Sosyal Sorumluluk Projeleri
C1.10. Çalışanlara ÇSY politikaları ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
C2. Paydaşlar, Uluslararası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin yönetimi ve çözümüne ilişkin müşteri memnuniyeti politikası düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket içi ?Müşteri Memnuniyeti Yönetimi Prosedürü? bulunmakla birlikte, kamuya açıklanan bir politika bulunmamaktadır.
C2.2. Paydaşlarla yürütülen iletişim (hangi paydaş, konu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X 2023 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu / 10. Sosyal Sorumluluk Projeleri
C2.3. Raporlamalarda benimsenen uluslararası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı veya üye olunan uluslararası kuruluş, komite ve ilkeler kamuya açıklanmıştır.
X
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya uluslararası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik ende ve kurumsal yönetim konuları kapsamında Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi oluşturulmuş, ?Boşluk Analizi? çalışması yapılmıştır. https://www.gubretas.com.tr/uploads/files/pages/gubretas-2021-faaliyet-raporu-153.pdf/Sayfa 2-7
D. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki tedbirler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi ve stratejik plan çalışmaları kapsamında menfaat sahiplerinin görüşleri dikkate alınmıştır.
D2. Sosyal sorumluluk projeleri, farkındalık etkinlikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun önemi hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X Sosyal sorumluluk projeleri, iş sağlığı ve güvenliği vb. başlıklar kapsamında çalışmalar yü
-Foreks Haber Merkezi-